Wydarzenie, jak co roku, cieszyło się znacznym zainteresowaniem polskich i zagranicznych inwestorów, przedstawicieli środowisk naukowych oraz biur projektowych, firm wykonawczych i producenckich.
Patronat nad konferencją objęli:

 • Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
 • Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych
 • Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
 • Polski Komitet Geotechniki
 • Podkomitet Budownictwa Podziemnego
 • Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych
 • Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Sponsorem generalnym imprezy była firma INFRA SA, natomiast sponsorami panelowymi – firmy:

 • CONSOLIS Polska sp. z o.o.
 • HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.
 • MC-Bauchemie sp. z o.o.

Sponsorami wspierającymi tegorocznej imprezy były firmy:

 • Amitech Poland sp. z o.o.
 • Gamm-Bud sp. z o.o.
 • Insituform sp. z o.o.
 • Minova Ekochem SA
 • STRABAG sp. z o.o.

Konferencja INŻYNIERIA już siódmy raz z rzędu stała się miejscem wymiany doświadczeń na płaszczyźnie technologii bezwykopowych, geoinżynierii, budownictwa drogowego, mostowego i tunelowego.

Organizowana przez nas impreza co roku przyciąga szerokie grono gości spośród inwestorów, wykonawców, projektantów, czy dostawców produktów oraz urządzeń. W tym roku w wydarzeniu partycypowało około 250 osób, wśród nich także goście z zagranicy.

Obrady rozpoczęły się 16 czerwca sesją otwierającą w godzinach popołudniowych w budynku Oranżerii, referatem: „Rola nauki w inżynierii lądowej” wygłoszonym przez prof. dra hab. inż. Wojciecha Radomskiego. W następnej kolejności prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski wygłosił odczyt dotyczący obciążeń użytkowych od taboru samochodowego w projektowaniu bezwykopowej rekonstrukcji przewodów kanalizacyjnych. Podczas tej części konferencji miała miejsce również prezentacja projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I”, realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
Ponadto Karol Kalwarczyk, przedstawiciel firmy Metro Warszawskie sp. z o.o. zaprezentował uwarunkowania techniczne planowanej budowy odcinka centralnego II linii metra w Warszawie, natomiast o prefabrykacji w budowlach tunelowych i mikrotunelowych opowiedziała przedstawicielka firmy Consolis Polska sp. z o.o., Jolanta Kaczmarek.


Na zakończenie pierwszego dnia zorganizowaliśmy biesiadę grillową w Restauracji Spichlerz. Co odważniejsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił w zawodach w jeździe quadem, sponsorowanych przez firmę Herrenknecht AG. W konkurencji czasowo-sprawnościowej wykazały się zarówno panie, jak i panowie, a najlepsi w swoich grupach otrzymali nagrody w postaci nawigacji GPS z oprogramowaniem Automapa.

 
Nazajutrz rano rozpoczęto obrady specjalistyczne, związane z konkretnymi branżami. Jak nakazuje coroczna tradycja, sesje odbywały się równolegle na dwóch salach konferencyjnych.

Drugiego dnia podczas sesji dotyczącej inspekcji i rehabilitacji sieci przedstawiciele firm oraz polskich uczelni technicznych wygłosili referaty związane z problematyką doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy i wymiany przewodów wodociągowych oraz bezwykopowych napraw i renowacji kolektorów kanalizacyjnych z zastosowaniem produktów chemii budowlanej. Na te tematy wypowiedzieli się prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski oraz dr inż. Dariusz Zwierzchowski, natomiast o wybranych metodach lokalizacji przewodów kanalizacyjnych i badaniu ośrodka gruntowego w ich sąsiedztwie rozmawiał dr inż. Bogdan Przybyła. Ponadto wytyczne IGWP: Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych przedstawiła dr nauk technicznych Magdalena Tłoczek z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. W tej części konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali także reprezentanci firm: HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o., Insituform sp. z o.o., Amitech Poland sp. z o.o., STRABAG sp. z o.o., INFRA SA, Minova Ekochem SA, KWH Pipe Poland sp. z o.o., Applus RTD sp. z o.o., PREUSS Pipe Rehabilitation Polska sp. z o.o., Keramo-Steinzeug N.V. Oddział w Polsce, Per Aarsleff Polska sp. z o.o. oraz Gamm-Bud sp. z o.o.

Szczególnie interesujące okazały się pokazy praktyczne firm INFRA SA i Minova Ekochem SA, które zaprezentowały możliwości aplikacji chemoodpornych powłok mineralnych. Ponadto na uwagę zasługiwał pokaz firmy MC-Bauchemie sp. z o.o., dotyczący technologii uszczelniania tuneli metodą iniekcji, nowoczesnych technologii renowacji studni kanalizacyjnych metodą natrysku oraz nowych technik instalacji rękawów kanalizacyjnych. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia z recyklingiem produkcji firmy Assmann, który zaprezentowała firma "Else" Technical and Research Service Co. Ltd. sp. z o.o. W licznych prezentacjach zarówno na salach konferencyjnych, jak i stoiskach wystawienniczych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele firm zagranicznych: Trelleborg epros, krasowski TGS GmbH, Brandenburger Liner GmbH&Co. KG, Warrior Worldwide Ltd., EUTIT s.r.o., HDD – CONNECT (ABS Trenchless GmbH), Herrenknecht AG i TP.GEO.


Po zakończeniu obrad zorganizowano spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Również od godzin porannych, równocześnie z obradami dotyczącymi technologii bezwykopowych toczyła się sesja inżynieryjna, w której także partycypowali zarówno przedstawiciele polskich środowisk naukowych, jak i reprezentanci firm działających w branży geoinżynieryjnej, drogowej, mostowej i tunelowej. Prezentowane referaty dotyczyły m.in. nowych tendencji w projektowaniu głębokich wykopów oraz wpływu budownictwa podziemnego na rozwój dużych aglomeracji. Za szczególnie interesujący należy uznać wykład zatytułowany „Eurokody w inżynierii komunikacyjnej. Stan procesu wdrożenia w Polsce” wygłoszony przez prof. UZ, dra hab. inż. Adama Wysokowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, poruszający jakże aktualny temat nowych norm, którym podlega budownictwo mostowe. Warto w tym miejscu wspomnieć równie ciekawe wykłady dotyczące nowych tendencji w projektowaniu głębokich wykopów prof. nzw. dr hab. inż. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej; wpływu budownictwa podziemnego na rozwój dużych aglomeracji dra inż. Wojciecha Grodeckiego; technicznych metod obliczania fundamentów płaskich prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, nawierzchni sztywnych z betonu zbrojonego w sposób ciągły dr inż. Teresy Serugi oraz mostów, przepustów i tuneli: obiektów wykonywanych jako konstrukcje gruntowo-stalowe dra inż. Damiana Bębna. Wśród prelegentów tej części konferencji wypowiadli się przedstawiciele takich firm jak: Keller Polska sp. z o.o., Herrenknecht AG, TERRA-MIX sp. z o.o. i TP.GEO.

Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą Galę rozdania nagród branżowych TYTAN 2009.
Nagrody przyznano w kilku obszarach. Decyzję o przyznaniu wyróżnień w kategoriach: Projekt roku – Nowa instalacja, Projekt roku – Rehabilitacja, Innowacyjny produkt, Firma roku i Europejski projekt w technologiach bezwykopowych podjęła komisja w składzie:
–    Dr inż. Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej
–    Mgr inż. Paweł Kośmider, redaktor naczelny naszego dwumiesięcznika „Inżynieria Bezwykopowa”
–    Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej
–    Mgr Benedykt Lipczyński, wiceprezes Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
–    Jego Magnificencja Prorektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas z Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
–    Dr inż. Teresa Nowak z Uniwersytetu Zielonogórskiego
–    Dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej
–    Prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur z Akademii Górniczo-Hutniczej
–    Dr inż. Agata Zwierzchowska z Politechniki Świętokrzyskiej.
Natomiast o przyznaniu nagrody
TYTAN 2009 w zakresie:
     budownictwa mostowego
     budownictwa podziemnego
     geoinżynierii
zadecydowali Jurorzy w składzie:
–    Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
–    Dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej
–    Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej
–    Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej
–    Dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej
–    Mgr inż. Monika Socha-Kośmider, redaktor prowadząca naszego kwartalnika „Geoinżynieria drogi mosty tunele”
–    Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej
–    Prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur z Akademii Górniczo-Hutniczej
–    Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ z Uniwersytet Zielonogórskiego.

Członkowie komisji w każdej z kategorii mieli do dyspozycji pulę punktową, którą rozdzielili pomiędzy firmy nominowane. Punkty przyznane za poszczególne miejsca w konkretnej kategorii to odpowiednio: 7, 5, 3, 2, 1. Werdykty wszystkich członków Jury zostały zsumowane i w ten sposób zostali wyłonieni laureaci. W tym roku po raz pierwszy wręczono również nagrodę zwaną Tytanowy Laur Inwestora 2009 w kategorii Projekt roku – rehabilitacja oraz Projekt roku – nowa instalacja. Laureatami tychże nagród zostali inwestorzy projektów, za realizację których główne trofeum – TYTAN 2009 otrzymali ich wykonawcy.

W tym roku, w kategorii Projekt roku – nowa instalacja statuetkę TYTAN 2009 otrzymała firma POL-AQUA SA za wykonanie mikrotunelu w Białołęce DN800 i długości 4988 m. Jednocześnie TYTANOWY LAUR INWESTORA otrzymał inwestor tego projektu – firma DOM DEVELOPMENT SA.

W następnej kategorii, tj. Projekt roku – rehabilitacja TYTAN 2009 został przekazany w ręce Konsorcjum firm Insituform sp. z o.o., Insituform Technologies Ltd i BinŻ Bełchatów sp. z o.o. za modernizację kolektora III i kanałów zbiorczych w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”. Łącznie renowacji poddano ponad 6 km sieci. Z kolei TYTANOWY LAUR INWESTORA w tym przypadku przekazano Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach.
 
W kolejnej kategorii, pod nazwą Europejski projekt w technologiach bezwykopowych zwyciężyła firma Anese S.r.l. z Włoch za wykonanie dwóch wierceń pod dnem zatoki morskiej w Wenecji na dystansie 1350–1400 m.
 
Za Innowacyjny produkt wyróżniono producenta – firmę HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o. za przeciskowe rury żelbetowe, a firmą roku została INFRA SA.
 
W następnej części wieczornej Gali przyznano nagrody na osobnej płaszczyźnie inżynieryjnej, ściśle związanej z tematyką naszego kwartalnika „Geoinżynieria drogi mosty tunele”.
W obszarze budownictwa statuetkę TYTAN 2009 otrzymało Konsorcjum „Mosty Łódź” SA – lider, Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal sp. z o.o. za wykonanie największego w Polsce, a zarazem trzeciego w Europie mostu łukowego w Puławach. W obszarze budownictwa podziemnego nagrodę TYTAN 2009 otrzymało konsorcjum Budimex Dromex SA i Ferrovial Agroman SA za fragment konstrukcji tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju o dł. ok. 130 m. Realizacja została wykonana w ramach aneksu do kontraktu: „Przebudowa układu drogowego Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego – od rampy wjazdowej od strony al. 29 Listopada oraz konstrukcja podziemnego Przystanku Politechnika i rampy”.
W ostatniej kategorii – Geoinżynieria – nagroda została przyznana firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie sp. z o.o.
Z pełną listą nominowanych firm oraz punktacją można zapoznać się w poniższych tabelach.


 Po uroczystej Gali goście mogli podziwiać pokaz artystyczno-widowiskowy Magia Ognia, wraz z pokazem sztucznych ogni, a później bawili się do rana przy akompaniamencie zespołu muzycznego Capri New Beat. 


Podobnie jak drugi, trzeci dzień konferencji również obfitował w wystawy i interesujące naukowe dywagacje. Podczas sesji „Bezwykopowa budowa sieci” dyskutowano na temat innowacji w mikrotunelowaniu, zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych do budowy i rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych w Polsce. Swoje wykłady podczas tej sesji wygłosili dr inż. Agata Zwierzchowska i dr inż. Andrzej Kolonko. Ponadto reprezentant włoskiej firmy Anese s.r.l. Feliciano Esposto, poruszył temat wyzwań w zakresie wielkośrednicowych wierceń HDD. Dużym ułatwieniem dla słuchaczy był fakt, iż wszystkie wykłady podczas konferencji tłumaczono symultanicznie. Nie zabrakło również pokazów i wykładów przedstawicieli polskich firm takich jak Gamm-Bud sp. z o.o., Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o., HOBAS System Polska sp. z o.o., P.V. Prefabet Kluczbork i RURGAZ sp. z o.o.
 
Jednocześnie w sali Geoinżynieria drogi mosty tunele zastanawiano się nad rozmaitymi tematami związanymi z geoinżynierią, budownictwem drogowym, mostowym i tunelowym. Problem palowania i wzmacniania podłoża Stadionu Narodowego w Warszawie poruszył w swoim referacie Piotr Rychlewski, natomiast nośnością pali w obrębie grup palowych zajął się dr inż. Jarosław Rybak. Głos ponownie zabrał prof. UZ, dr hab. inż. Adam Wysokowski i wygłosił odczyt dotyczący przepustów drogowych oraz kolejowych w infrastrukturze komunikacyjnej Australii. O skutkach zmian technologii wykonania obudowy wykopu podczas realizacji poinformowała dr inż. Hanna Michalak, a o badaniach kontrolnych w geotechnice mówił referat autorstwa prof. dr hab. inż. Elżbiety Stilger-Szydło i dra inż. Jarosława Rybaka. Przykłady realizacji wzmacniania fundamentów podał prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, a charakterystykę nawierzchni sztywnych z betonu sprężonego przedstawił prof. PK, dr hab. inż. Andrzej Seruga. Ponadto dr hab. inż. Zbigniew Mańko i dr inż. Damian Bęben podali przykłady nowoczesnych rozwiązań konstrukcji mostowych wykonywanych w systemie Techspan oraz konstrukcji oporowych w systemie Reinforced.
Po wykładach, ostatniego dnia konferencji uczestnicy spotkali się na pożegnalnym obiedzie.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, przedstawicielom uczelni wyższych i instytutów badawczych, którzy uświetnili konferencję swoimi wykładami, firmom prezentującym się w trakcie imprezy, jak również instytucjom sprawującym patronat nad konferencją.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy byli z nami w tym roku i tych, którzy nie mogli być obecni w Tomaszowicach na ósmą edycję konferencji, która będzie miała miejsce już za rok w dniach 16–18 czerwca.