Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę pokrywającą 100% kosztów. Wspierana będzie budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych oraz wykorzystanie tego paliwa do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Program ma przyczynić się do:

  • wykorzystania energetycznego potencjału bioodpadów komunalnych;
  • poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach;
  • optymalizacji systemu gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu wytwarzanych odpadów komunalnych;
  • rozwoju produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zaspokojenia potrzeb własnych instalacji komunalnych w zakresie energii elektrycznej i ciepła;
  • możliwości wytwarzania zamiennika dla nawozów sztucznych przy osiągnięciu właściwych parametrów pofermentu.

Udział bioodpadów w ogólnym recyklingu odpadów sięga już 30%. Ich wykorzystanie do produkcji biogazu i biometanu może być odpowiedzią na rosnący popyt na energię.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 czerwca 2024 r. lub wyczerpania alokacji środków.

Przeczytaj także: Łódź: niższe koszty prądu i ciepła dzięki ściekom