Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) w odpowiedzi na wątpliwości i pytania członków zaniepokojonych rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2, wyjaśnia stan prawny obowiązujący na budowach. Informuje, że wiodącą rolę we wszystkich działaniach związanych z epidemią pełnią centralne organy władzy państwowej, przede wszystkim rząd, minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. Podejmują odpowiednie działania i wydają zalecenia, do których wszyscy obywatele mają obowiązek się stosować – informuje PIIB.


O czym musi pamiętać kierownik budowy w sytuacji epidemii? Izba przypomina, że aktualne pozostają przepisy powszechnie obowiązujące, stanowiące, iż za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie odpowiada każdorazowo kierownik budowy, który zobowiązany jest w każdej sytuacji zapewnić maksymalnie bezpieczne warunki pracy na budowie. Kontrola zapewnienia prawidłowych warunków pracy należy zaś do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak kierownik budowy ma postępować w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa budowy? Biorąc pod uwagę specyfikę miejsca i sposobu wykonywanej pracy lub warunków jej wykonywania, powinien wystąpić do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej o wskazówki postępowania w określonym przypadku – odpowiada PIIB.

Czy może zatrzymać prowadzenie robót budowlanych? Według Izby ma takie prawo, jeśli stwierdzi możliwość powstania zagrożenia. W takim przypadku powinien równocześnie bezzwłoczne zawiadomić o tym właściwy organ (art. 22 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego) – stwierdza PIIB.

Przeczytaj także: Prof. Zbigniew Kledyński: budownictwo potrafi się odbudowywać jako branża