Ustawa Prawo wodne Ustawa weszła w życie 1 stycznia br. W wyniku zastosowania nowych regulacji, pojawiła się nowa jednostka: Państwowym Gospodarstwem Wodnym (PGW) Wody Polskie, która jest odpowiedzialne za gospodarowanie na każdym ich poziomie.


Najwięcej kontrowersji wzbudził sposób ustalania wysokości opłat za usługi wodne (stałych i zmiennych) oraz nowych taryf. 

Taryfa ma być jedna na trzy lata, nie [mogą to być] odrębne taryfy. Różne mogą być ceny i stawki opłat w poszczególnych interwałach 12-miesięcznych, ale taryfa jedna. Wzór wniosku taryfowego w rozporządzeniu mówi o okresie trzyletnim, czyli państwo nie wskazujecie konkretnych terminów. Termin wejścia w życie obowiązywania nowej taryfy jest uzależniony od decyzji organu regulacyjnego i od daty jej publikacji. Jeżeli zmieniacie państwo warunki ekonomiczne, możecie wystąpić z powtórnym wnioskiem – tłumaczyli przedstawiciele resortu.

Prawo wodne – pierwsza nowelizacja

13 sierpnia br. prezydent złożył podpis pod pierwszą nowelizacją prawa wodnego. Nowe przepisy miały do minimum zredukować biurokrację związaną z udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych (zgodnie z zapisami nowelizacji pozwolenia wodnoprawne wydawane są nie na 20, a na 30 lat). Podpisane przez prezydenta regulacje miały pozwolić też na swobodną kontynuację umów zawartych z Wodami Polskimi, bez konieczności przeprowadzania przetargu. Najważniejszą jednak zmianą było wprowadzenie nowego systemu poboru opłat

Dotychczas był to system kontroli. Teraz będzie to system kwartalnych deklaracji, które podmioty będą składały do Wód Polskich. Będzie to oświadczenie strony co do wysokości opłaty, co zmniejszy obciążenie po stronie przedsiębiorców w zakresie kontroli – tłumaczyła wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie, których będą ustalane opłaty za te usługi.

W nowej wersji ustawy znalazł się również zapis o tym, że urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa. 

Przedsiębiorstwa zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne muszą też składać oświadczenia dotyczące ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Jak ujęła to w trakcie II konferencji Stormwater Poland, Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej to niezwykle ważna ustawa, nazywamy ją konstytucją.

Kolejna nowelizacja

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wśród przyczyn i potrzeb wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wymienia przede wszystkim zapewnienie stabilnego źródła finansowania służb państwowych, przy czym rekomendowane jest finansowanie ich z budżetu państwa.

Problematyczna jest też kwestia wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa względem śródlądowych dróg wodnych, obejmujących także śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym. Są one aktualnie rozproszone pomiędzy PGW Wody Polskie i ministrem właściwym ds. spraw żeglugi śródlądowej. Z uwagi na brak wyodrębnienia śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, przedmiotowe kompetencji wykonują obecnie tylko Wody Polskie. Jak wskazuje resort, skupienie uprawnień właścicielskich względem śródlądowych dróg wodnych w ramach Wód Polskich jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem, gdyż pozwala uwzględnić różne interesy, które powinno zostać utrzymane przez wprowadzenie odpowiednich regulacji.


Wśród zapisów znajdują się też takie dotyczące niedostosowanie zakresu działania państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących do jej realnych możliwości (powstać ma lista takich budowli, celem opracowania oceny ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa), a także zmian w zakresie wykonywania prawa pierwokupu.


Zmianom podlegać będą też przepisy dotyczące pozwoleń wodnoprawnych, gdyż do tej pory te nie określały maksymalnej ilości pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków w m3 /s, podczas gdy składową wzoru służącego wyliczeniu opłaty stałej za pobór wód, odprowadzanie wód oraz wprowadzanie ścieków jest maksymalna ilość wody lub ścieków wyrażonej w m3 /s.

Więcej na temat ustawy Prawo wodne przeczytasz TUTAJ.

Przeczytaj także: Zaostrzenie wymagań dotyczących opomiarowania ilości i jakości ścieków