Łączny udział grupy HBP w konsorcjum wynosi 70 proc. Hydrobudowa 9 wykona 60 proc. prac objętych zleceniem, a 10 proc. przypadnie na Hydrobudowę Polska. Pozostały zakres robót zrealizują: PBG (10 proc.), Piecobiogaz (5 proc.) oraz Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel (15 proc.). Termin wykonania zadania określono w umowie na 67 miesięcy. Wynika on m.in. z konieczności utrzymania ciągłej pracy przez SUW Mosina.

Celem modernizacji stacji jest osiągnięcie przez nią wydajności 150 tys. m3 na dobę. Przez cały okres realizacji inwestycji produkcja musi natomiast utrzymywać się na poziomie co najmniej 90 tys. m3 na dobę. Mimo skomplikowania projektu, według Hydrobudowy Polska, istnieje możliwość znacznego skrócenia czasu realizacji tego przedsięwzięcia, co przyniosłoby korzyści zarówno zamawiającemu (wcześniejsze osiągnięcie docelowej wydajności SUW), jak i wykonawcy (ograniczenie kosztów stałych związanych z inwestycją).
 
22 grudnia Hydrobudowa Polska, jako partner konsorcjum, podpisała także umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie koło Płocka. Wartość prac zleconych przez Wodociągi Płockie to ponad 16,9 mln zł brutto, a termin ich realizacji wyznaczono na 24 miesiące. Liderem konsorcjum odpowiedzialnego za wykonanie tego zadania jest firma Husar.
 
Kontrakty związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska są bardzo istotnym źródłem przychodów Hydrobudowy Polska. W pierwszych trzech kwartałach 2009 r. stanowiły niemal połowę skonsolidowanej sprzedaży. Ich udział w portfelu zamówień grupy na koniec minionego kwartału wynosił natomiast około 44 proc. Łączna wartość znajdujących się w nim zleceń przekraczała wówczas 2,6 mld zł.