Koszt całkowity tych inwestycji to niemal 380 mln zł, a źródłem dofinansowania (ponad 197 mln zł) będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w ramach II osi priorytetowej.

Umowy z ośmioma beneficjentami zawarto na przełomie czerwca i lipca 2018 r. W ramach trzeciego konkursu z działania 2.3, NFOŚiGW podpisał łącznie 120 porozumień dotyczących projektów wod-kan w całej Polsce.

Celestynów (woj. mazowieckie, powiat otwocki)

Gmina Celestynów na projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” otrzyma niemal 22 mln zł. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 42 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Celestynów oraz Karczew o długości ponad 39 km. Dzięki realizacji tego projektu liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej wyniesie ponad 3 tys. Inwestycja realizowana będzie w ramach 19 kontraktów, do końca 2022 r.

Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński)

„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” to projekt zgłoszony przez gminę i miasto Chełmża. Przekazano tym podmiotom prawie 13,5 mln zł. Koszt całkowity inwestycji wyniesie prawdopodobnie 25,76 mln zł. Jego składową stanowić ma, oprócz dotacji, niskooprocentowana pożyczka, udzielona przez NFOŚiGW (7 mln zł).

Plan inwestycji zawiera budowę ponad 5,58 km kanalizacji sanitarnej i jej przebudowę na odcinku 1,60 km. Ponadto ma zostać zbudowane 1,84 km sieci wodociągowej. Termin zakończenia realizacji inwestycji wyznaczono na koniec grudnia 2020 r.

Chojnice (woj. pomorskie, powiat chojnicki)

NFOŚiGW przekaże również niemal 13 mln zł dofinansowania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Zrealizowany zostanie tam projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”. Obejmować on będzie budowę 10 km kanalizacji sanitarnej w Charzykowach i Ciechocinie, sieci kanalizacji deszczowej w Charzykowicach, instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Charzykowy. Ponadto w planach jest zakup i uruchomienie systemu klasy GIS do zarządzania strukturą sieciową.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 24,55 mln zł. Oprócz zaangażowania środków własnych, beneficjent wykorzysta niskooprocentowaną pożyczkę udzieloną przez NFOŚiGW w wysokości 7 mln zł.

Łódź (woj. łódzkie, powiat Łódź)

Miasto Łódź otrzyma dofinansowanie w wysokości niemal 69 mln zł na projekt pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

Projekt realizowany będzie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM) i będzie obejmował kilka zadań inwestycyjnych.


Pruszcz Gdański (woj. pomorskie, powiat gdański)

Kwota 2,58 mln zł trafi do firmy Eksploatator sp. z o.o. w Straszynie; jest ona odpowiedzialna za wykonanie prac na terenie aglomeracji Gdańsk w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pruszcz Gdański”. 

Koszt całkowity wszystkich działań budowlanych wyniesie tu około 3,73 mln zł. W zakresie robót znajdą się: budowa około 5 km kanalizacji sanitarnej oraz 1 km sieci wodociągowej. Z ulepszonego zaopatrzenia w wodę skorzysta 1800 osób.

Skawina (woj. małopolskie, powiat krakowski)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skawinie dostanie nieco ponad 28 mln zł na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – Etap II”. Prace podjęte zostaną na terenie aglomeracji Skawina w woj. małopolskim, na obszarze miasta Skawina i terenach wiejskich, takich jak: Jaśkowice-Wielkie Drogi, Zelczyna i Grabie-Krzęcin. Całkowity koszt projektu, w ramach którego zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości około 32 km oraz stacja uzdatniania wody, sięgnie 55,45 mln zł.

Strzelce Opolskie (woj. opolskie, powiat strzelecki)

Subwencję przekazano też Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji sp. z o.o.; otrzymały one 36,67 mln zł na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w gminie Strzelce Opolskie”. Łączny koszt inwestycji wynieść ma 71,17 mln zł. 

Inwestycja ta obejmie modernizację części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków oraz systemu sterowania. Powstanie suszarnia osadów i instalacja OZE. Przewidziano również dostawę agregatu pompowego oraz koparko-ładowarki dla potrzeb zakładu oczyszczalni ścieków. Planuje się też budowę i modernizację około 8 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także budowę 0,65 km sieci wodociągowej i jej modernizację na odcinku o długości prawie 13 km. Oddzielnym zadaniem będzie modernizacja czterech stacji uzdatniania wody.

Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie, powiat poznański)

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” zostanie dofinansowany kwotą 12 615 266 zł. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to 24,34 mln zł, przy czym obok zaangażowania środków własnych beneficjenta w planie finansowym przewidziane zostało jeszcze pozyskanie niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW w wysokości ponad 7 mln zł.

W ramach projektu rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków: jej przepustowość zwiększy się dwukrotnie, z 4 tys. m3 do 8 tys. m3

Przeczytaj także: Radomyśl Wielki wybuduje ponad 30 km kanalizacji