Program realizowany był już w latach 2013-2016. Wówczas jego wartość wynosiła 2,5 mln zł, a dzięki tym środkom do kanalizacji podłączono 6300 mieszkańców. Tym razem spółka ma do rozdysponowania 0,73 mln zł. Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej mogą być wsparte maksymalnie do 50% poniesionych kosztów, przy czym nie więcej niż 5 tys. zł. Na wyższą kwotę, najwięcej 10 tys. zł, mogą liczyć osoby, które zainwestowały w podłączenie do sieci wraz z przydomową przepompownią ścieków.

Program skierowany jest do podmiotów, które wykonały podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. zawarły/zawrą z MPWiK umowę o odprowadzanie nieczystości bytowych.

Celem programu jest wsparcie budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, a równocześnie poprawa stanu środowiska i ochrona gospodarki wodnej w mieście poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych. Dla spółki celem jest także uzyskanie efektu ekologicznego dla projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III” – powiedział Artur Szymczyk, prezes MWPiK.

Przeczytaj także: Anglia – mikrotunelowanie dla oczyszczalni ścieków w Guildford