Przedstawiciele przedsiębiorstw z sektora wodno-kanalizacyjnego niejednokrotnie wskazywali na konieczność uregulowania kwestii wód opadowych i roztopowych. Kłopot stanowią inne zasady ustalania opłat dotyczących ścieków komunalnych, a inne - tylko ścieków opadowych i roztopowych. Utrudnia to jednolitą interpretację zasad ustalania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

"W przypadku ścieków komunalnych, tj. zmieszanych ścieków przemysłowych, bytowych, opadowych i roztopowych, wprowadzanych do środowiska za pomocą wylotów kanalizacji ogólnospławnej, jednostkę odniesienia stanowi jednostka objętości ścieków (tj. ich ilość – m3). Opłaty za wody opadowe i roztopowe wprowadzane do środowiska kanalizacją deszczową ustalane są natomiast w odniesieniu do jednostki powierzchni (m2). Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku są to koszty, które wywierają wpływ na koszty usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Rozbudowa aglomeracji sprawia, że pojawia się coraz więcej utwardzonych powierzchni, stanowiących źródło coraz bardziej zanieczyszczonych ścieków opadowych, wymagających właściwej ich kontroli i zagospodarowania. Pojawiają się w nich benzyny, metale ciężkie, związki chemiczne i inne szkodliwe materiały, substancje. Jest to szczególnie odczuwalne zwłaszcza w początkowych fazach opadów" - wyjaśnia w wywiadzie dla "Inżynierii Bezwykopowej" Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Jak uregulować kwestię wód opadowych i roztopowych?

"Wszystkie nieporozumienia i rozbieżności interpretacyjne uzasadniają potrzebę zmian regulacji prawa w zakresie ustalania taryf za wody i ścieki opadowe oraz roztopowe, wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa kanalizacyjnego. W ślad za tymi zmianami konieczne będą jednak także nowelizacje innych regulacji prawa, np. dotyczących prawa budowlanego czy ochrony środowiska" - powiedziała Dorota Jakuta.

Więcej o stanie polskiej branży wod-kan i inwestycjach oraz o działalności Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w wywiadzie z Dorotą Jakutą, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, który zostanie opublikowany w najbliższym wydaniu czasopisma "Inżynieria Bezwykopowa" i na portalu www.inzynieria.com.