W tym roku w obszarze gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi laureatami nagród zostaną firmy w kategoriach Projekt Roku i Produkt Roku. Wybierze ich Jury, skład którego tworzą:

  • Adam Gołębiewski z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
  • Paweł Kośmider z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o.,
  • dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. Politechniki Krakowskiej,
  • dr hab. inż. Paweł Licznar z Politechniki Wrocławskiej,
  • dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. Politechniki Częstochowskiej,
  • dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej.

Członkowie Jury podczas głosowania mają do dyspozycji określoną pulę punktową, którą rozdzielają pomiędzy nominowanych. Zwycięży ten projekt i ten produkt, który zostanie oceniony najwyższą ilością punktów.

Nominacje do nagrody TYTANY 2018 – Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi – Projekt Roku

W kategorii Projekt Roku nominowane zostały:

Miasto Piła za projekt obejmujący przebudowę i rozbudowę ul. Wawelskiej w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. W projekcie wykonawczym założono zbieranie, retencję i rozsączanie wody deszczowej;

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. za projekt obejmujący budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy, dzięki której miasto ma zostać zabezpieczone przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych;

MGGP S.A. za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom w oparciu o model symulacyjny zurbanizowanej zlewni miejskiej, a w tym przygotowanie matematycznych modeli hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci rzecznej.

Nominacje do nagrody TYTANY 2018 – Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi – Produkt Roku

W kategorii Produkt roku nominowane zostały:

Platforma cyfrowa PANDa, czyli Polski Atlas Natężeń Deszczów, zawierający precyzyjne dane z okresu 30 lat o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce i będący pierwszym takim narzędziem dedykowanym potrzebom hydrologii miejskiej i projektowaniu systemów odprowadzania, rozsączania, retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych, wprowadzony na rynek przez RETENCJAPL sp. z o.o.;

Retencyjny kanał ściekowy – innowacyjny system spełniający jednocześnie dwie funkcje w systemie kanalizacyjnym: hydrauliczną, związaną z transportem określonego strumienia ścieków i retencyjną, umożliwiającą gromadzenie okresowego nadmiaru dopływających ścieków deszczowych ze zlewni; zgłoszony przez firmę Uponor Infra sp. z o.o.;

Systemowe zagospodarowanie wód deszczowych dla zabudowy rozproszonej – IT-Sewer i Vertical IT oraz moduły skrzynkowe – dzięki zastosowaniu tego systemu można całkowicie zrezygnować z budowy w danym miejscu tradycyjnej kanalizacji deszczowej i transportu wód. Jest to produkt firmy Wavin Polska S.A.;

Zintegrowany układ zagospodarowania wody deszczowej polegający na dostawie kompletnego systemu podczyszczania wody, rozprowadzenia w komorach drenażowych, odprowadzenia do odbiornika lub rozsączenia do gruntu, zgłoszony przez firmę NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.

Statuetki TYTANA zostaną wręczone 12 września br. w Zakopanem podczas III Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” - sprawdź program wydarzenia.