W wyniku uszczelnienia coraz większych powierzchni, w rozwijających się polskich miejscowościach w trakcie gwałtownych opadów dochodzi do nasilenia spływu powierzchniowego, co kończy się przeciążeniem kanalizacji i rzek, a także podtopieniami czy zagrożeniem powodziami. Z kolei w efekcie coraz częstszych susz następuje ograniczenie rozwoju roślinności czy spadek przeżywalności ekosystemu rzek. Konkurs „Małopolska deszczówka” przeznaczony jest dla gmin, samorząd województwa na realizację zadań przygotował pół miliona złotych.

Wielokierunkowe działania, które zostaną podjęte, pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, które będą przechwytywane z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących ich własnością. Liczę, że nasi beneficjenci podejmując te działania dadzą dobry przykład mieszkańcom naszego regionu – mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.


Środki pozyskane w ramach konkursu będzie można przeznaczyć na dostosowanie gminnych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych spływających z tych obiektów. Przewidziano także działania związanie z przystosowaniem i modernizacją istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania, a także ze zwiększeniem terenów biologicznie czynnych poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji roślin, retencję wód opadowych, likwidację zasklepień lub uszczelnień. Zgodnie z regulaminem konkursu, dofinansowanie wyniesie od 50 do 85% wartości całego dango zadania. Nabór zaczął się 20 marca, potrwa do 8 maja br.

Przeczytaj także: Najciekawsze sposoby na zagospodarowanie deszczówki