Euler Hermes podaje, iż struktura gospodarcza Polski w dużej mierze odpowiada strukturze gospodarczej krajów rozwiniętych. Usługi odpowiadają za ok. 64% PKB, przemysł (wraz z budownictwem) – 32% PKB, natomiast rolnictwo – 4% PKB. Struktura eksportu kształtuje się korzystnie pod względem zróżnicowania według sektorów, jednak jej słabą stroną jest niewielkie zróżnicowanie regionalne – znaczna część eksportu trafia do krajów Europy Zachodniej. Zważywszy, że stosunek eksportu do PKB znajduje się na poziomie 40%, polska gospodarka jest mniej otwarta niż gospodarki innych krajów regionu, a co za tym idzie dotychczas słabiej odczuła negatywne skutki światowej recesji, rozprzestrzeniającej się za pośrednictwem powiązań handlowych.

W przeciwieństwie do krajów bałtyckich i większości państw bałkańskich polska gospodarka nie uległa w ostatnich latach przegrzaniu, dzięki czemu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy należała do grona najzdrowszych gospodarek Wschodzącej Europy. Oczywiście Polska nie jest uniezależniona od reszty świata (nie występuje w jej przypadku efekt decouplingu), przez co w znacznym stopniu odczuła wpływ globalnego kryzysu finansowego, zwłaszcza z powodu utrudnień w zakresie finansowania zagranicznego. Kraj ucierpiał w wyniku ostrej deprecjacji kursu złotego w stosunku do najważniejszych walut świata oraz znacznego spowolnienia gospodarczego. W związku z tym zakłada się, że w 2009 r. PKB na osobę (liczony w USD) gwałtownie spadnie z odnotowanego w 2008 r. poziomu 14.000 USD.

Polska otrzymała słabszą ocenę ratingową od międzynarodowej grupy finansowo-ubezpieczeniowej Euler Hermes. Obecnie możemy pochwalić się jedynie oceną B, poprzednio była to BB. Dostaliśmy o jeden stopień niższą ocenę makroekonomiczną, o jeden stopień wzrosło też ryzyko gospodarcze – podaje Rzeczpospolita. Najwyższym ratingiem spośród krajów regionu może pochwalić się Słowenia, jej ocena A nie zmieniła się w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku. Lepsze od Polski są też Czechy i Słowacja. Podobnym ryzykiem do naszego charakteryzuje się też gospodarka Estonii. Najgorzej w ratingu wypadła Łotwa z wynikiem D.