W badaniu wydajności systemów innowacji w państwach Unii Europejskiej używa się średniej ważonej obliczanej na podstawie 27 wskaźników w czterech kategoriach.

Kryteria badań

Pierwsza to warunki ramowe obejmujące zasoby ludzkie (nowi doktoranci, liczba osób z w wieku 25–34 lata z wykształceniem wyższym, skłonność do uczenia się przez całe życie), atrakcyjność systemów badawczych (międzynarodowe publikacje naukowe, top 10% najczęściej cytowanych publikacji, doktoranci zagraniczni), a także środowisko sprzyjające innowacjom, czyli poziom internetu szerokopasmowego i przedsiębiorczość zorientowana na wykorzystywanie szans.

Kolejny element to inwestycje – po pierwsze finanse i wsparcie (wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym oraz wydatki inwestycyjne), a po drugie, tzw. solidne inwestycje obejmujące wydatki na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw oraz na innowacje niezwiązane z B+R, a także liczbę przedsiębiorstw prowadzących szkolenia w celu rozwoju lub podniesienia umiejętności informatycznych personelu.

W badaniu ocenia się także działalność innowacyjną, przede wszystkim sektora małych i średnich spółek (MŚP). Pierwsza kategoria to innowatorzy, czyli MŚP z innowacjami produktowymi lub procesowymi oraz marketingowymi lub organizacyjnymi, a także wprowadzające innowacje na miejscu. Druga obejmuje powiązania – mierzy się współpracę innowacyjnych MŚP z innymi takimi podmiotami, poziom prywatnego współfinansowania publicznych wydatków na badania i rozwój oraz liczbę publikacji publiczno-prywatnych. Trzecią kategorią są aktywa intelektualne obejmujące zgłoszenie patentowe PCT, znaków towarowych oraz aplikacji projektowych.


Bada się też wpływ działań innowacyjny na zatrudnienie w działaniach wymagających dużej wiedzy oraz w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach z sektorów innowacyjnych. Drugi element to poziom eksportu produktów średnich i zaawansowanych technologii oraz usług wymagających wiedzy, a także wpływ sprzedaży innowacyjnych produktów na rynku i na nowe firmy.

Na jej podstawie określa się cztery grupy: liderów innowacji (powyżej 125% średniej UE), silnych innowatorów (95–125%), umiarkowanych innowatorów (50–95%) oraz kraje o niskim poziomie innowacyjności, poniżej 50% średniej unijnej.

Postępy w innowacyjności

Z tablicy tegorocznych wyników EIS wynika, że wydajność państw unijnych w zakresie innowacji stale rośnie i w perspektywie krótkoterminowej ten trend się utrzyma. Jednak postępy są nierówne – co prawda średnia wzrosła od 2012 r. o niemal 9 p.p. (punktów procentowych), jednak w części państw wydajność inwestycyjna rośnie szybciej niż w innych. W trzech państwach wskaźniki się pogorszyły, w 24 wzrosły (nie licząc Wielkiej Brytanii, która opuściła UE).

Przyczyny poprawy wyników to głównie rozwój szerokopasmowego internetu, więcej międzynarodowych publikacji naukowych, a także wyższe nakłady na innowacje niezwiązane z badaniami i rozwojem.

Na tle świata Europa prezentuje się umiarkowanie dobrze. Przegoniła największego rywala, ale pozostaje w tyle za ścisłą czołówką i straciła przewagę nad niektórymi krajami.


Innowacyjność na świecie 2020

Pozycja

Państwo/Region

Wartość indeksu

 1.  

Korea Południowa

138

 1.  

Kanada

125

 1.  

Australia

114

 1.  

Japonia

105

 1.  

Unia Europejska

103

 1.  

Stany Zjednoczone

99

 1.  

Chiny

95

 1.  

Brazylia

64

 1.  

Rosja

48

 1.  

Południowa Afryka

36

 1.  

Indie

29

Źródło: EIS

Co może zaskakiwać, liderem światowy została Korea Południowa. UE ma przewagę nad Stanami Zjednoczonymi, ale straciła ją nad Australią, Japonią i właśnie Koreą, a różnica między pierwszą trójką i Europą się powiększa. Wspólnota Wyprzedziła natomiast Stany Zjednoczone, ma też przewagę nad Chinami, Brazylią, Rosją, Afryką Południową i Indiami. Jednak w latach 2012–2019 Chiny szybko nadrabiały dystans i wkrótce pod względem wydajności innowacyjnej wyprzedzą USA. Z drugiej strony w 2019 r. ten wskaźnik spadł w Australii i Japonii, a wzrósł w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.


Indeks innowacyjności państw europejskich (2020 r.)

Pozycja w 2020 r.

Państwo

Wartość indeksu 2020 (% powyżej średniej UE27)

Wartość indeksu 2019 (% powyżej średniej UE27)

 1.  

Szwajcaria

177,3

173,3

 1.  

Szwecja

151,0

148,5

 1.  

Finlandia

150,2

144,7

 1.  

Dania

144,4

141,7

 1.  

Holandia

137,2

134,4

 1.  

Luxemburg

135,3

130,8

 1.  

Belgia

130,2

129,1

 1.  

Wielka Brytania

129,8

128,4

 1.  

Norwegia

129,3

129,6

 1.  

Niemcy

128,7

127,8

 1.  

Austria

126,1

124,7

 1.  

Islandia

122,5

126,6

 1.  

Irlandia

120,3

119,6

 1.  

Izrael

119,2

119,2

 1.  

Francja

112,2

113,1

 1.  

UE 28

110,5

108,5

 1.  

UE 27_2020

107,4

105,4

 1.  

Estonia

106,3

104,3

 1.  

Portugalia

103,8

98,3

 1.  

Cypr

95,4

85,8

 1.  

Hiszpania

91,4

85,1

 1.  

Słowenia

91,2

93,1

 1.  

Czechy

90,5

89,6

 1.  

Malta

90,2

89,6

 1.  

Włochy

88,9

85,0

 1.  

Litwa

85,6

80,8

 1.  

Grecja

82,3

81,3

 1.  

Słowacja

71,5

69,6

 1.  

Węgry

71,3

69,8

 1.  

Łotwa

67,7

65,9

 1.  

Turcja

66,9

66,4

 1.  

Serbia

66,2

61,7

 1.  

Polska

63,2

59,4

 1.  

Chorwacja

63,1

60,7

 1.  

Bułgaria

48,8

48,1

 1.  

Północna Macedonia

47,8

44,2

 1.  

Czarnogóra

46,6

41,4

 1.  

Ukraina

35,4

35,5

 1.  

Rumunia

33,9

32,4

Źródło: EIS

Polska w ogonie

Polska, niestety od lat zajmuje niskie pozycje w zestawieniach EIS, a postęp przychodzi nam powoli. Pocieszające może być to, że nasz kraj wyprzedził w tegorocznym rankingu Chorwację i wydostał się ze strefy najsłabszych innowatorów, w której są już tylko Bułgaria i Rumunia. Jednak zajmujemy czwarte miejsce od końca, a wyprzedzają nas Serbia i Turcja, które nie należą do UE.

W Polsce wzrost wydajności innowacyjnej zawdzięczamy przede wszystkim rozwojowi sieci szerokopasmowych i przedsiębiorczości nastawionej na wykorzystywanie szans. Od 2012 r. wskaźnik innowacyjności w kraju wzrósł z 51 do 64%.

Znajdujemy się w kategorii państw o umiarkowanej wydajności innowacyjnej, do której zaliczono jeszcze 12 krajów. To Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

Lepsi i gorsi

Siedmioro państw członkowskich należy do silnych innowatorów: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Niemcy, Irlandia i Portugalia. Natomiast liderzy, u których potencjał innowacyjności przekracza 125% unijnej średniej to Dania, Finlandia, Luksemburg, Holandia i Szwecja.

Jednak w Europie najbardziej innowacyjnym krajem jest Szwajcaria, która osiągnęła wynik 177,3%. Najlepiej we wspólnocie radzi sobie Szwecja (151,0). Dla porównania wynik Polski to 63,2%. To pokazuje jak długą drogę mamy do pokonania.

Przeczytaj także: Elektrownie atomowe w budowie – ranking