Poprzednie konsorcjum na mocy zawartego porozumienia o polubownym zakończeniu sporu, zgodziło się pozostawić na terenie budowy wszelki sprzęt budowlany oraz zaplecze budowy do wykorzystania przez nowego wykonawcę, w tym: ciężki sprzęt budowlany, żurawie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, m.in. wszelkie przyłącza energetyczne i ciepłownicze, a także wewnętrzne drogi dojazdowe. Umożliwi to natychmiastową kontynuację prac przez nowego wykonawcę - firmę Max Boegl, bez potrzeby demobilizacji i mobilizacji placu i zaplecza budowy, które wg ekspertów mogłoby wynieść ok. 90 dni.

Konsorcjum pokryje także roszczenia wszystkich podwykonawców i dostawców oraz da gwarancje na wykonane przez siebie prace. W związku z przekazaniem infrastruktury i urządzeń zaplecza budowy oraz zaoszczędzenia czasu na demobilizację i mobilizację placu budowy Miasto Wrocław rozliczy część naliczonych kar, dotyczących rozwiązania umowy i ostatecznie ich wysokość wyniesie: 16 mln 382 tys. zł.

Na mocy porozumienia strony wycofają także wszelkie prowadzone przeciwko sobie sprawy sądowe i inne działania mające na celu dochodzenie wzajemnych roszczeń.