Konferencję otworzyła Żaklina Ossowska, prezes Grupy Doradczej KZP. Wskazywała, że nowelizacja z dnia 28 lipca 2016 r. objęła swym zakresem ponad 60% przepisów. Mimo to przez premiera, Mateusza Morawieckiego, została nazwana „małą nowelizacją” z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zupełnie nową ustawą PZP (prawo zamówień publicznych). Zadaniem „małej nowelizacji” było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych – Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Dyrektywy sektorowej 2014/25/UE i Dyrektywy ws. koncesji 2014/23/UE. Dyrektywy te wymuszają jednak na państwach członkowskich jeszcze dalej idące zmiany, m.in. pełną cyfryzację procedur zamówieniowych. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym prawem zamówieniowym. Ostatecznie polskie prawodawstwo powinno być dostosowane do ww. dyrektyw w terminie do 18 października 2018 r.

Implementacja przepisów w zakresie fakultatywnych przesłanek wykluczenia

Pierwszą prelekcję wygłosił gość z Brukseli, adw. Marta Laszuk, pełniąca funkcję prawnika w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Wystąpienie zostało podzielone na dwie części – w pierwszej kolejności omówione zostały sposoby implementacji przepisów dyrektyw w zakresie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, podkreślając ważność zasady proporcjonalności przy wykluczaniu wykonawcy. W drugiej kolejności został omówiony pakiet Komisji Europejskiej ws. zamówień publicznych, który opublikowano 3 października 2017 r. Pani M. Laszuk zaprezentowała strategię Komisji na rzecz poprawy skuteczności zamówień publicznych, komunikat ws. dobrowolnej oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych, zalecenie ws. profesjonalizacji zamówień publicznych w państwach członkowskich. Zachęcała także do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych ws. zamówień publicznych na innowacje.

Matryca ryzyk

Iwona Zielińska, ekspert ds. zamówień publicznych i umów na roboty budowlane w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa, nawiązała do prac w zakresie opracowania matrycy ryzyk, które prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a w których sama uczestniczyła jako współprzewodnicząca odpowiedzialna za identyfikowanie problemów związanych z podziałem ryzyk pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w zamówieniach publicznych. Przedstawiła także stanowisko Krajowej Izy Odwoławczej w stosunku nadmiernego obciążania przez zamawiających ryzykami budowlanymi wykonawców oraz zagrożenia z tego płynące.

Ułomność środków ochrony prawnej

Referat dotyczący ułomności środków ochrony prawnej w obecnie obowiązującym PZP wygłosił r.pr. Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy. Nie tylko punktował on przepisy ustawy, które nie zdały egzaminu w praktyce, lecz również wskazywał, w jaki sposób niedoskonałości te można zniwelować w projektowanej ustawie zamówieniowej. I tak, w czasie wykładu zostały przedstawione aberracje tyczące się: braku możliwości kwestionowania wyboru oferty, która powinna być odrzucona lub wykonawcy podlegającego wykluczeniu przez wykonawców, którzy sami odpadli z przetargu; braku możliwości wykazania interesu w żądaniach unieważnienia postępowania przez wykonawcę, który odpadł z przetargu; problemów z działaniami zamawiającego podejmowanymi obok uruchomionej procedury odwoławczej oraz wiele innych ułomności, które prowadzą do przyzwolenia na czynności sprzeczne z pryncypiami ustawy PZP.

E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne

Kolejna prelekcja została wygłoszona przez dwóch prelegentów, którzy nawzajem uzupełniali swoje wypowiedzi, wspólnie prezentując temat „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Prelegentami byli: Urszula Woronowicz, partner w Smart-be, firmie doradczej świadczącej usługi w zakresie profesjonalnych zakupów, ekspert w obszarze zakupów, prawa zamówień publicznych i compliance, oraz Damian Czerniak, ekspert ds. e-zamówień oraz ekspert w zakresie negocjacji z wykorzystaniem e-aukcji w Platformie zakupowej/aukcyjnej NextBuy. Przedstawili oni główne obszary elektronizacji ujęte w dyrektywach, polskie problemy związane z implementacją, alternatywne środki komunikacji elektronicznej, oraz harmonogram prac do integracji Centralnego Repozytorium Danych z usługą odwołania elektronicznego w październiku 2019 r. włącznie.

Problemy z podwykonawstwem

Dalej Marek Tomasik z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy wygłosił w zastępstwie Bogusława Kowalskiego, prezesa Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej prelekcję dot. podwykonawstwa. Omówił konieczny zakres podwykonawstw podmiotu udostępniającego zasoby. Udzielał również odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy można utajnić dane podwykonawcy, czy można podzlecić 100% realizacji zamówienia. Wskazał także na istotne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące podwykonawstwa.

Prace legislacyjne dot. PZP

Końcową prelekcję wygłosiła r.pr. Joanna Sauter-Kunach, dyrektor w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki. Omówiła harmonogram prac legislacyjnych, podkreślała bieżącą otwartość MR na wszelkie uwagi i sugestie od praktyków, zachęcała do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się z początkiem 2018 r., oraz wskazywała zakresy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną zmienione w projektowanej ustawie zamówieniowej.

Dyskusje

Spontaniczne, krótkie wystąpienia wygłosili również nasi goście honorowi. Małgorzata Rakowska, prezes Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedziała na kilka kwestii poruszonych przez mec. D. Ziembińskiego w prelekcji dot. środków ochrony prawnej. Magdalena Grabarczyk, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, w ramach repliki do stanowiska zaprezentowanego przez M. Tomasika, wskazała na linię orzeczniczą KIO, która została ujednolicona po wydaniu kontrowersyjnego orzeczenia, wskazanego w prelekcji. Anna Węcławska, naczelnik wydziału opinii ds. zamówień publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych wskazała na działania Urzędu, tj. na ilość wnoszonych przez Prezesa UZP skarg w 2016 i 2017 r., zmierzające do ujednolicenia wykładni przepisów PZP w szczególnie ważnych kwestiach systemowych. Natomiast Michał Rogalski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w ramach uzupełnienia wykładu o e-zamówieniach, zreferował komunikat Ministerstwa Rozwoju z dnia 08.12.2017 r. ws. rozwiązań technicznych w zakresie integracji Portalu e-Usług z Platformą e-Zamówienia.

Pomiędzy prelekcjami odbyły się dwa panele dyskusyjne, w czasie których uczestnicy konferencji chętnie zadawali pytania prelegentom i przedstawiali realne problemy, z jakimi mierzą się w przetargach.

Niniejsza konferencja wpisuje się w nurt unikatowych wydarzeń organizowanych przez Grupę Doradczą KZP. Uczestnicy konferencji mieli możliwość korzystać z wiedzy i doświadczenia wysokiej rangi specjalistów, uzyskując krajową i zagraniczną perspektywę na działanie dyrektyw zamówieniowych w polskim prawodawstwie. Sporządzone przez prelegentów analizy, prognozy oraz podane wskazówki, stanowiły cenne pouczenie dla wszystkich obecnych na sali.

Do sukcesu konferencji przyczynili się więc przede wszystkim wybitni prelegenci, lecz również Patroni mieli w tym swój dział. Patronami konferencji byli: Kancelaria Ziembiński & Partnerzy, Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polski Kongres Drogowy, Zachodnia Izba Gospodarcza, Instytut Projektowania Budowlanego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, periodyki Raport Kolejowy, Kurier Kolejowy, Polskie Drogi oraz portale e-zamówienia.pl, e-gospodarka.pl, inzynieria.com, Zamówienia20.pl, naszbiznes24.pl, Prawieoprawie.pl i KOW.

Przeczytaj także: Sąd Najwyższy wypowiada się nt. podprogowych odwołań do KIO