W sytuacji, kiedy droga budowana jest na obszarze przebiegającym przez tereny objęte programem Natura 2000,
inwestor jest zobowiązany do poprawy stanu terenu, w który ingerował poprzez np. sadzenie drzew. Problemem znacznie większym jest to, że dopóki teren nie jest zaklasyfikowany do obszarów chronionych, nie ma możliwości prowadzenia tam budowy.