Koszt budowy tych odcinków autostrad zwróciłby się już w ciągu 15 lat, a praktycznie jeszcze wcześniej. Jak dowodzą bowiem analizy z krajów zachodniej Europy, dobra sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu przyczynia się do wzrostu gospodarczego, aktywizacji regionów leżących wokół tych dróg, a nawet daleko idących zmian strukturalnych – w gospodarce i społeczeństwie.
Infrastruktura drogowa w Polsce ma dwie główne wady: brak dłuższych odcinków autostrad oraz zły stan techniczny dróg. Choć od kilku lat Polska wydaje relatywnie dużo pieniędzy na budowę nowych dróg i remonty starych (w 2007 roku ponad 2 proc. PKB), to jednak wiele krajów europejskich wydających relatywnie większe kwoty (np. Czechy, Włochy) mają lepszą infrastrukturę.

Zdecydowana większość środków na drogownictwo jest przeznaczana w Polsce na drogi krajowe, mimo że są one przeciętnie w dużo lepszym stanie technicznym, niż drogi samorządowe. Struktura wydatków jest zaburzona także ze względu na rodzaj finansowych robót – stwierdzają autorzy cytowanego raportu. Znacznie większą uwagę przywiązuje się do nowych projektów infrastrukturalnych (i 9 razy większe środki), niż do remontów niezbędnych do utrzymania istniejącej sieci w dobrym stanie technicznym. Badania wskazują, w krajach o umiarkowanym dochodzie na 1 mieszkańca, jak Polska, poprawa o 1 proc. efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury może mieć 7 razy silniejszy wpływ na wzrost gospodarki niż podobna zmiana w wielkości nakładów publicznych na infrastrukturę.

Dużo większa niż w przeszłości dostępność środków finansowych przeznaczanych na budownictwo drogowe, m.in. dzięki funduszom unijnym, uwypukliły zarazem znaczenie barier organizacyjnych i prawno-proceduralnych. To sprawia, że inwestycje drogowe nie są prowadzone w zadowalającym tempie. Poważną przeszkodą jest też brak stabilności administracji, a wśród innych barier autorzy raportu wymieniają proceder lekceważenia i naginania przepisów przez inwestorów, co z kolei ułatwia blokowanie inwestycji ich przeciwników.