Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na odcinkach: Wrocław Grabiszyn – stacja Skokowa - 36,5 km, stacja Żmigród – granica woj. dolnośląskiego – 13,3 km, a także realizacja robót w ramach uzupełnienia na odcinku Skokowa Żmigród – 8,2 km. -. budowa ekranów akustycznych, budowa dróg prostopadłych.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty pomiarowe, torowe, odwodnieniowe, drogowe, budowlane, a także dotyczące elektroenergetyki, sieci trakcyjnej, instalacji i urządzeń sanitarnych, czy budowy ekranów akustycznych. Okres realizacji zamówienia wynosi 40 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia i nie dłużej niż do 30 czerwca 2014 r.

Modernizacja tej części linii została podzielona na dwie fazy.

Faza I projektu polega na dostosowaniu linii kolejowej do prędkości V=160 km/h wraz z elementami rozwiązań dla prędkości V=200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, przystosowania obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych, zwiększonych wymogów bezpieczeństwa i przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór.

Faza II obejmuje dostosowanie pozostałych elementów do prędkości V=200 km/h uwzględniając: likwidację skrzyżowań w poziomie szyn, wpływ na środowisko, rozbudowę sieci trakcyjnej oraz dozbrojenie podstacji do nowego zapotrzebowania. Faza II jest przewidziana do realizacji po 2015 roku w ramach odrębnego projektu.

Zakres modernizacji odcinka w ramach I fazy obejmuje wprowadzenie prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych. a także stworzenie przewoźnikom możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty przewozowej osób i towarów (w tym możliwość wprowadzenia nowoczesnego taboru). Przeprowadzone zadania przyczynią się również do zminimalizowania wpływu linii kolejowej na środowisko naturalne oraz podniosą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w wyniku ograniczenia ich ilości i przejęcia funkcji zlikwidowanych przejazdów przez nowo wybudowane obiekty inżynieryjne i drogi dojazdowe.

W ramach odrębnego postępowania wyłoniono zwycięzcę przetargu na projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych.  Za najbardziej korzystną uznano ofertę nr 1 przedstawioną przez konsorcjum w składzie:  Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-Projektowe SABEL na kwotę 94,5 mln złotych netto.

Linia kolejowa Wrocław – Poznań jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, o długości 162 km. Postępująca degradacja infrastruktury kolejowej spowodowała, że wprowadzono liczne ograniczenia prędkości pociągów, co wydłużyło czas jazdy pociągów pospiesznych pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem o 15%, a pociągów ekspresowych o 31%.