Z kolei na 10, 11 i 12 sierpnia br. zaplanowano prezentacje projektu przez Inwestora (GDDKiA) i projektantów. Na tych spotkaniach przedstawiciele GDDKiA oraz projektanci odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

W wyniku spotkań oraz przekazanych uwag zostanie wybrany wariant preferowany przez lokalną społeczność, przy czym ostateczny przebieg obwodnicy zostanie wskazany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawanej przez starostę w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Podczas wydawania decyzji zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Cele realizacji inwestycji:

- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK79,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu DK79,

- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców gminy Zabierzów mieszkających w korytarzu DK79,

- umożliwienie zwiększenia aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza DK79.

Terenem planowanej inwestycji jest odcinek DK79 zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego, gminy Zabierzów. Wstępne założenie lokalizacj obwodnicy uwzględnia jej przebieg po stronie północnej m. Zabierzów. Będzie to najprawdopodobniej jednojezdniowa droga klasy GP o długości ok. 10 km przystosowana do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Na trasie powstanie 5 obiektów mostowych oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe z istniejącymi bądź projektowanymi drogami.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2011-2012, a jej koszt wyniesie  ponad 120 mln zł.