Ze względu na charakter zaprojektowanej drogi obwodnicę Chojnic zaprojektowano zgodnie z koncepcją, aby skrzyżowania i węzły drogowe (węzeł Chojnaty i Lipienice) z drogami publicznymi zapewniały pod względem funkcjonalnym powiązania z podstawową siecią drogową.
Obsługa komunikacyjna bezpośredniego otoczenia będzie odbywać się wyłącznie poprzez lokalny układ drogowy bez możliwości bezpośredniego wjazdu na obwodnicę.