Umowę na przebudowę DK16 na 18,2 km odcinku Barczewo - Biskupiec podpisano 12 sierpnia 2008 r. Dotychczas zakończono prace przygotowawcze - rozpoznanie saperskie, wycinkę drzew i krzewów. Na całym odcinku prowadzi się roboty ziemne - odhumusowanie, wymianę gruntów, wykonywanie wykopów i nasypów. Rozpoczęto przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę trzech mostów, dwóch przejść podziemnych i pięciu wiaduktów.

Projekt obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Barczewo, Kromerowo i Biskupiec oraz obwodnicę Kromerowa. Dla zapewnienia połączeń z przyległym terenem wybudowane zostaną drogi gospodarcze, przebudowana zostanie infrastruktura kolidująca z projektem, wybudowane zostaną wiadukty i tunele na przecięciu z poprzecznymi drogami lokalnymi oraz przejścia ekologiczne dla małych i dużych zwierząt. W większości roboty będą prowadzone poza istniejącą drogą.

Koszt inwestycji oszacowano na 342 mln zł. środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.