Nowa specyfikacja ma zawierać taryfikator kar. Zgodnie z nowymi warunkami, za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót, wykonawca zapłaci 0,01% wartości kontraktu.
W sytuacji, kiedy nie przedstawi w określonym czasie w GDDKiA harmonogramu prac, raportu tudzież projektu umowy z podwykonawcą, zostanie obciążony karą 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia.
Jeżeli z własnej winy firma odstąpi od realizacji zadań kontraktu, będzie zobowiązana zapłacić karę w wysokości aż 10% wartości kontraktu.