Senat postanowił wprowadzić trzy poprawki, a w najważniejszej z nich senatorowie wyłączyli stosowanie do gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa dotyczących wypłat ze środków KFD, przepis mówiący o tym, że poręczeń lub gwarancji nie udziela się, jeżeli analiza ryzyka wykaże, iż podmiot, którego zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją, nie będzie w stanie ich wykonać (PAP). Pozostałe poprawki będą miały charakter doprecyzowujący.

Nowy model finansowania budowy dróg krajowych będzie miał na celu koncentrację wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w ramach KFD. Według jego założeń wyemitowane zostaną tzw. obligację infrastrukturalne. Będą to obligacje Skarbu Państwa emitowane przez ministra finansów na konkretne potrzeby drogowe (PAP).

Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zaciągać kredyty, pożyczki i emitować obligacje na rzecz KFD. Z Krajowego Funduszu Drogowego będą finansowane zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg krajowych, natomiast prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie będzie finansowane - z budżetu państwa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po dłuższym vacatio legis. Poprawka trafi teraz do podpisu prezydenta.