Prace trwały od października 2008 r. do 30 czerwca br. i obejmowały remont podbudowy jezdni, nawierzchni, umocnienie poboczy i wykonanie oznakowania poziomego.

Wszystkie roboty wykonano zgodnie z planem, a na chwile obecną rozpoczęto procedurę odbioru technicznego prac. Próbki nawierzchni zostały pobrane metodą odwiertów. Wyniki badań wykazały, że nawierzchnia spełnia wymagania stawiane wykonawcy w umowie.

Ponadto inspektorzy Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Katowicach zbadali jakość oznakowania poziomego i tu nie wszystkie spełniły normy określone w zamówieniu, bowiem niektóre linie separacyjne nie mają odpowiedniej grubości (powinno być min. 3 mm) oraz nie są w wystarczającym stopniu odblaskowe. W zwiazku z tym wykonawca został zobowiązany do wykonania poprawek.