ANAS poinformował ponadto o zaakceptowaniu innych projektów Appia State Road 7 (730 mln euro), Valico del Cerreto (65 mln euro) oraz Mediolan-Serravalle (60 mln euro).