• Przedsiębiorstwo wybuduje układ kogeneracji z kotłami gazowym i biomasowym
  • 4 km rur ciepłowniczych zostanie wymienionych na nowoczesne preizolowane
  • Znacząco spadną straty ciepła i emisja CO2, wzrośnie efektywność energetyczna

Dwie inwestycje z dofinansowaniem

Brzeski MPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwie umowy o wsparcie finansowe inwestycji. Łącznie spółka otrzymała 29,6 mln zł – 14 mln zł jako dotację i 15,6 mln zł w formie pożyczki.

Nowe źródła wytwarzania

Pierwszym elementem inwestycji jest budowa układu kogeneracji zasilanego gazem ziemnym do produkcji energii cieplnej i elektrycznej z dwoma kotłami – gazowym i na biomasę. To umożliwi otrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego: 50% ciepła będzie produkowane z odnawialnych źródeł ciepła (OZE) i w kogeneracji.


Aktualnie w brzeskim MPEC są dwa kotły węglowo-wodne o sumarycznej mocy 19,9 MW. Do końca 2023 r. ma powstać układ wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o dwa silniki gazowe o mocy przynajmniej 1,2 MW każdy. Moc cieplna kotła biomasowego wyniesie co najmniej 2,5 MWt, a gazowego 2,85 MWt.

Wymiana rur sieci ciepłowniczej

Druga część przedsięwzięcia to modernizacja sieci ciepłowniczej. Prace obejmą 11 odcinków ciepłociągów o sumarycznej długości 4 km. Będą to elementy najbardziej podatne na awarie, w złym stanie technicznym i generujące duże straty ciepła. Przewidziano wymianę starych rur kanałowych i napowietrznych na nowoczesne preizolowane przewody. Dojdzie do zmiany ich średnic (głównie zmniejszenia) dla ograniczenia ubytków energii cieplnej i redukcji zużycia energii elektrycznej na przepompowywanie wody sieciowej.

Korzyści z przedsięwzięcia

W efekcie realizacji obu zadań dojdzie do redukcji strat ciepła, wzrostu efektywności energetycznej, dywersyfikacji paliw oraz poprawy jakości powietrza. Na wszystkie prace przewidziano cztery lata, a w pełni odczuwalna poprawa ma być widoczna w 2028 r. Zużycie energii pierwotnej ma spać o niemal 71800 GJ/rok, a emisja CO2 zostanie zredukowana o prawie 13800 ton/rok. Infrastruktura zyska dodatkową możliwości produkcji energii cieplnej ze źródeł opalanych biomasą, olejem i gazem, a także elektrycznej i cieplnej w kogeneracji bez OZE. Ilość wytwarzanej rocznie energii elektrycznej wyniesie 10,37 GWh, a cieplnej ponad 37300 GJ. Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych osiągnie 500 GJ.

Przeczytaj także: 10 małych reaktorów w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej