W efekcie nowych inwestycji poprawi się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe m.in. mieszkańców gmin: Św. Katarzyna, Oława, Stare Bogaczowice oraz Lwówka Śląskiego. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac wynikających z Porozumienia to 2012 r. Wartość zaplanowanych inwestycji sięga 119,6 mln zł.
W bieżącym roku potrzeba łącznie ok. 25,5 mln zł. Inne źródła finansowego wsparcia to rezerwa celowa budżetu państwa na "Program dla Odry 2006" i programy Unii Europejskiej. Pieniądze z wrocławskiego Funduszu pomogą sięgnąć po unijne euro. Jak to możliwe? Unia wymaga wykazania wkładu własnego. Bez niego nie ma mowy o dotacjach.

Lwówek Śląski nie ma żadnych wałów ochronnych, z wyjątkiem odcinka drogi, która jest jednocześnie obwałowaniem przeciwpowodziowym. Chroni ono jedynie miejscową oczyszczalnię ścieków. Lwówek należy do dolnośląskich miast najbardziej zagrożonych powodzią. Cyklicznie, w odstępach 10-15 lat, wody rzeki Bóbr oraz potoków podgórskich Płóczka i Srebrna zalewają miasto.Eksperci oceniają, że jedynym realnym sposobem zabezpieczenia przed kataklizmem jest budowa obwałowań. W planach jest budowa ponad 5 km wałów, regulacja obu potoków i rzeki Bóbr oraz przebudowa prawie kilometra drogi.
Wykonanie tych inwestycji ochroni 9.600 mieszkańców Lwówka. Przedsięwzięcia, szacowane na 45,8 mln zł, potrwają od lipca 2008 r. do 2012 r.

Na Dolnym Śląsku pilnie należy skontrolować stan techniczny wałów i budowli hydrotechnicznych. Wiele z nich zostało pobudowanych jeszcze przed wojną.
Aby zrobić taką inwentaryzację, zgodnie z Porozumieniem, w 2008 r. planowane jest przeprowadzenie badań na długości 123,4 km wałów przeciwpowodziowych i czterech zaporach zbiorników wodnych: Nieszków, Tarczówek, Służewów i Osina w gminie Ziębice. Wyniki tych badań będą podstawą do przygotowywanych wniosków o dotacje z Unii Europejskiej. Chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Ważny dokument dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców regionu zostanie podpisany przez Ewę Mańkowską, prezesa i Bogumiłę Turzańska-Chrobak, wiceprezesa zarządu WFOŚiGW oraz marszałka Marka Łapińskiego i wicemarszałka Tadeusza Draba. Porozumienie jest podstawą do występowania z wnioskami o dotacje i zawierania umów przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
WFOŚiGW we Wrocławiu tylko w latach 1999-2005 dofinansował wiele zadań związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym na Dolnym Śląsku. W ich wyniku odbudowano i wyremontowano 1.696,5 km koryt rzek, potoków oraz wałów przeciwpowodziowych.