Za prace rozbiórkowe odpowiedzialna była firma Miner PBG. Inwestorem jest firma Europlan. Z kolei budynek o ośmiu kondygnacjach będzie miał dwa poziomy podziemnych garaży.
W podłożu pod nasypami występowały pyły przewarstwione piaskami pylastymi przykrywające gliny piaszczyste. Natomiast na głębokości 9 - 11 m zalegał strop nawodnionych piasków drobnych. Woda w piaskach znajdowała się pod ciśnieniem i stabilizowała się na rzędnej 28.50 m np. "0" Wisły - czytamy na stronie Geotekst.pl. Ponadto, w celu weryfikacji parametrów geotechnicznych przeprowadzono badania sondą CPT. Wyniki sondowań wykazały znacznie lepsze parametry od określonych w trakcie wierceń. Plastyczne, według wierceń, pyły piaszczyste charakteryzowały się stopniem plastyczności IL = 0.00 - 0.10, gliny piaszczyste, których stopień plastyczności określono jako równy IL = 0.20 w sondowaniach oznaczał się IL = 0.00. Wreszcie piaski, o stopniu zagęszczenia ID = 0.60, to jak wykazały badania sondą CPT bardzo zagęszczone grunty o ID = 0.90. Badania sondą CPT są niezwykle ważne, gdyż przede wszystkim pozwalają prawidłowo określić wartości parametrów geotechnicznych.

Po dokonaniu rozbiórki budynku firma Soletanche przystąpiła do wykonywania ścian szczelinowych, a do obudowy wykopu zastosowano ściany o szerokości 0,6 m i głębokości 12 m.