Wymieniony wyżej cykl rozpoczęto na XVII Ogólnopolskiej Konferencji WPPK-2002 w Ustroniu Śląskim, zorganizowanej przez Oddział PZITB w Gliwicach, a dotyczył "nowości" w zakresie konstrukcji żelbetowych. Następnie był kontynuowany w kolejnych edycjach: na XVIII Warsztatach WPPK-2003 w Ustroniu Śl. zorganizowanych przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej, dotyczył "nowości" w zakresie budownictwa ogólnego oraz na XIX Warsztatach WPPK-2004 w Ustroniu Śl. zorganizowanych przez Oddział PZITB w Katowicach, ukazywał "nowości" w zakresie budownictwa metalowego, drewnianego, lekkiej obudowy i posadzek przemysłowych.
Jubileuszowe XX Warsztaty dotyczyły ogólnie zagadnień geotechnicznych obejmujących tematykę stosowania norm europejskich oraz projektowania posadowień fundamentów bezpośrednich i na palach. Zrealizowany program konferencji zawierał również informacje dotyczące projektowania i wykonawstwa specjalnych konstrukcji geotechnicznych jak ścianki szczelne i szczelinowe, kotwy gruntowe, konstrukcje z gruntu zbrojonego oraz tematykę zagrożeń wodnych i osuwiskowych.
W tym roku głównym organizatorem ww. konferencji był Krakowski Oddział PZITB przy współpracy Oddziałów PZITB z Bielska-Białej, z Gliwic i z Katowic. Pod pojęciem "nowe rozwiązania" organizatorzy rozumieją konstrukcje, materiały i technologie, które zostały istotnie rozwinięte i znalazły coraz szersze zastosowanie w budownictwie w ostatnich pięciu latach. Te zagadnienia, z którymi inżynier konstruktor spotyka się rzadziej zostały potraktowane szerzej, aby dać przegląd aktualnego stanu wiedzy naukowo-technicznej w danej dziedzinie budownictwa związanej z geotechniczną problematyką posadowienia budowli, a ściślej mówiąc z interakcją układu konstrukcja budowlana - podłoże gruntowe.
Szczegółowa tematyka tegorocznej konferencji WPPK-2005 poświęcona była problematyce posadawiania budowli, ściankom szczelnymi i szczelinowym, kotwom gruntowym oraz konstrukcjom z gruntu zbrojonego, a jej zakres obejmował:
• zasady normalizacji w geotechnice,
• przegląd i zakres stosowania norm geotechnicznych w budownictwie,
• klasyfikację gruntów; wydzielanie warstw geotechnicznych,
• ustalanie danych do projektowania, ogólne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich,
• stany graniczne; rodzaje, warunki obliczeniowe,
• sprawdzanie warunków obliczeniowych wg stanów granicznych,
• metody projektowania posadowień głębokich,
• projektowanie fundamentów na palach,
• projektowanie konstrukcji oporowych,
• projektowanie obudów głębokich wykopów,
• odwodnienia i zagrożenia wodne,
• projektowanie ścianek szczelnych i szczelinowych,
• projektowanie kotew gruntowych,
• kontrolę i monitoring konstrukcji geotechnicznych,
• modele podłoża gruntowego stosowane w projektowaniu,
• programy komputerowe do obliczeń geotechnicznych,
• projektowanie posadowień budowli na terenach szkód górniczych,
• oddziaływanie parasejsmiczne na obiekty zagłębione w gruncie,
• nowe technologie realizacji: pali, ścian szczelinowych, zakotwień gruntowych i innych konstrukcji
Przedstawienie przyjętej tematyki zorganizowano w dziewięciu sesjach, dopołudniowych, popołudniowych i wieczornych, w ciągu czterech dni konferencyjnych, przeplatanych i uzupełnianych prezentacjami firm specjalistycznych, świadczących usługi i produkujących wyroby dla budownictwa, a jednocześnie sponsorujących program obrad konferencji. Konferencja WPPK-2005 w Wiśle miała charakter specjalistycznego szkolenia zawodowego dla inżynierów - konstruktorów i obejmowała łącznie 47 pozycji, w tym:
• 26 wykładów problemowych wygłoszonych w ramach ośmiu sesji,
• 12 wykładów technicznych firm specjalistycznych wygłoszonych w ramach ośmiu sesji,
• 2 prelekcje wraz z dyskusjami panelowymi na temat:
- " wycen prac projektowych" - w ramach spotkania wieczornego (w pierwszym dniu konferencji tj. 1 marca 2005 r.) Komitetu Projektowania ZG PZITB, które prowadził
Przewodniczący Komitetu - Kol. Zbysław Kałkowski z Kol. dr inż. Kazimierz Staśkiewiczem z Izby Projektowania Budowlanego z Warszawy (w tym dyskusja nad nowymi przepisami dot. zawartości dokumentacji inwestycyjnej, a w szczególności warunków i zakresu opracowania specyfikacji technicznych w budownictwie),
- "norm geotechnicznych" - w ramach IX sesji poświęconej omówieniu nowości w zakresie przygotowanych do wprowadzenia norm geotechnicznym potraktowanej jako warsztaty inżynierskie połączone z dyskusją, które prowadził prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński, z Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy,
• 7 prezentacji wyrobów firm specjalistycznych.
Patronat Honorowy nad XX Jubileuszową Konferencją WPPK-2005 w Wiśle objął Pan Andrzej Bratkowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
W Warsztatach uczestniczyli zaproszeni goście:
• mgr inż. arch. Zbigniew Skóra - Dyrektor Departamentu Budownictwa i Architektury w Ministerstwie Infrastruktury,
• mgr inż. Tadeusz Nawracaj - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski - Przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański - Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki,
• dr inż. Stefan Pyrak - Redaktor Naczelny czasopisma PZITB "Inżynieria i Budownictwo".
W Jubileuszowych Warsztatach WPPK-2005 uczestniczyły łącznie 534 osoby, w tym 35 studentów ostatnich lat studiów i młodych pracowników nauki z dwóch uczelni technicznych: z Politechniki Warszawskiej (grupa prof. dr hab. inż. Anny Siemieńskiej-Lewandowskiej) oraz z Politechniki Śląskiej (grupa prof. dr hab. inż. Macieja Gryczmańskiego).
Konferencji towarzyszyły dodatkowe spotkania, w tym :
• spotkanie Klubu Prezesów Polski Południowej w dniu 1 marca 2005 r.,
• spotkanie członków Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Izby Inżynierów Budownictwa,
• prezentacje promocyjne Firm: DATACOMP z Krakowa, INORA z Gliwic, HENKEL Polska z Warszawy,
• spotkanie Komitetu Projektowania ZG PZITB poprowadzone przez przewodniczącego Komitetu - Kol. Zbysława Kałkowskiego,
• przez cały okres Warsztatów w dwóch salach wystawienniczych firmy specjalistyczne świadczące swoje usługi i produkujące wyroby dla budownictwa urządziły ciekawe ekspozycje, prezentowały swoje wyroby, udzielały wyczerpujących informacji i oferowały odpowiednie materiały reklamowe, oraz kulturalne imprezy towarzyszące:
• koncert Orkiestry Straussowskiej OBLIGATO pod dyrekcją Jerzego Sobieńki - artystów muzyków z Filharmonii Krakowskiej i Operetki Krakowskiej w trakcie uroczystej kolacji dla uczestników konferencji, w pierwszym dniu konferencji, tj. 1 marca br.,
• gala biesiadna - występ Kol. Andrzeja Tomany (Prezesa Firmy DATACOMP z Krakowa) i wspólne wieczorne śpiewanie piosenek przez uczestników konferencji w trakcie kolacji biesiadnej w drugim dniu konferencji, tj. 2 marca br. Z tej okazji został wydany specjalny autorski egzemplarz śpiewnika z piosenkami o tematyce budowlanej, rajdowej i zilustrowany rysunkami Andrzeja Mleczki, znanego rysownika - satyryka z Krakowa. Zorganizowanie XX Jubileuszowej Konferencji w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski było możliwe głównie dzięki :
• ofiarności Patrona Honorowego Konferencji WPPK-2005 :
- Ministerstwa Infrastruktury (częściowe dofinansowanie wydawnictwa materiałów konferencyjnych),
• ofiarności czterech sponsorów:
- Firmy TEREN-BUD - Szczecin,
- Firmy TITAN-POLSKA - Kraków,
- Firmy CHROBOK - Bojszowy Nowe,
- Firmy CETCO Poland - Szczytno,
• przyjęciu patronatu medialnego przez 5 czasopism technicznych i 2 portale internetowe:
- kwartalnik - "GEOINŻYNIERIA I TUNELOWANIE",
- miesięcznik - "MATERIAŁY BUDOWLANE",
- miesięcznik informacyjno-techniczny - "IZOLACJE",
- miesięcznik - "INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO",
- miesięcznik - "PRZEGLĄD BUDOWLANY",
- internetowa baza inżynierów - PORTAL DLA INŻYNIERÓW "e-inzynier.pl",
- system informacji budownictwa "ATEST",
• oraz uczestnictwu łącznie 40 firm wystawienniczych (w tym 7 firm zajmujących się opracowaniem i dystrybucją specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego): AKG - Kraków, ARCELOR LONG COMMERCIAL POLSKA - Katowice, BANK HANDLOWY - Warszawa, CAD-MOST PROJEKT - Gliwice, CADSIS - Opole, CETCO POLSKA - Szczytno, CONSOLIS POLSKA - Gorzkowice, DATACOMP - Kraków, DROTEST - Gdańsk, ROBOBAT - Kraków, PUSZ - Otwock, FREYSSINET POLSKA Milanówek, HANZA BROKERS - Gdańsk, HENKEL POLSKA - Warszawa, HMS - Niepołomice, HYDROSTOP - Warszawa, INKOM - Bełchatów, INORA - Gliwice, INTERSOFT - Łódź, ISPAT POLSKA STAL - Katowice, JORDAHL-PFEIFER - Krępice k. Wrocławia, KELLER POLSKA - Ożarów Mazowiecki, KOELNER - Wrocław, MMGEO - Warszawa, GEOSYNTETYKI NAUE - Warszawa, POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - Warszawa, POLYFELT POLSKA - Kraków, CHROBOK - Bojszowy Nowe, ROCKWOOL - Cigacice, SOLETANCHE POLSKA - Warszawa, SOLEY - Kraków, STALPRODUKT - Bochnia, STUMP-HYDROBUDOWA - Warszawa, TEREN-BUD - Szczecin, THYSSENKRUPP ENERGOSTAL - Toruń, TITAN POLSKA - Kraków, TECH SERVICE POLSKA - Czechowice Dziedzice, TRAVAUX SPECIAUX FRANKI - Poznań, VIACON POLSKA - Rydzyna k. Leszna, PRO-SOFT - Gliwice.
Każdy zainteresowany uczestnik Warsztatów WPPK-2005 otrzymał ZAŚWIADCZENIE uczestnictwa w konferencji, która miała charakter specjalistycznego szkolenia zawodowego w wyżej wymienionej tematyce i spełniała wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych, zgodnie z normą dot. certyfikatu jakości ISO-9000.
Komplet materiałów konferencyjnych obejmuje aktualne ujęcie problemów geotechnicznych i fundamentowania oraz stanowi zbiór podręczników projektanta konstrukcji budowlanych, uzupełniający i poszerzający pozycje literatury fachowej w bibliotece inżyniera budowlanego. Materiały konferencyjne zostały wydane w trzech tomach pt.: "Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne - POSADOWIENIE BUDOWLI, ŚCIANKI SZCZELNE I SZCZELINOWE, KOTWY GRUNTOWE" o łącznej liczbie 756 stron wraz z płytką CD zawierającą wykłady i informacje techniczno-promocyjne w postaci plików (*.pdf).
Poszczególne tomy zawierają:
• Tom I - 14 tekstów wykładów (316 stron) przygotowanych przez 19 autorów,
• Tom II - 12 tekstów wykładów (280 stron) przygotowanych przez 15 autorów,
• Tom III - 11 informacji techniczno-promocyjnych (160 stron)
przygotowanych przez 21 autorów z 13 Firm.
W imieniu własnym i Komitetu Organizacyjnego XX Jubileuszowej Konferencji "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji - 2005" składam serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Bratkowskiemu - Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury za przyjęcie Patronatu Honorowego, Panu Zbigniewowi Skórze - Dyrektorowi Departamentu Architektury i Budownictwa w ww. Ministerstwie za udział w konferencji, wszystkim Autorom wykładów za podjęcie trudu w ich przygotowanie i wygłoszenie, sponsorom i wystawcom dzięki, którym możliwe było zorganizowanie kolejnej XX Jubileuszowej edycji Warsztatów oraz zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom tego udanego spotkania środowiskowego inżynierów - projektantów z całej Polski.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami z XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji - Wisła 2005" mogą je znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.wppk.info

Materiały konferencyjne można jeszcze nabyć u organizatora XX Jubileuszowej Konferencji WPPK-2005, tj. w Oddziale PZITB w Krakowie, ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, tel./fax: \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"(12) 4223083\"\" lub e-mail: biuro@pzitb.org.pl