Firma Keller Polska sp. z o.o. od wielu lat podejmuje liczne przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Stały się one częścią strategii firmy, jak również jej działań operacyjnych. Priorytetowym obszarem tej polityki jest zagadnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo na placu budowy – liczne zagrożenia

Nikogo nie trzeba przekonywać, że plac budowy, po którym porusza się specjalistyczny, ważący nawet kilkadziesiąt ton sprzęt, a dźwigi podnoszą i przenoszą ogromne ciężary – jest miejscem wielu potencjalnych zagrożeń. Życie i zdrowie pracowników jest bezcenne, a do tragicznego w skutkach wypadku może dojść niemal w każdej chwili – z powodu m.in.: momentu nieuwagi pracownika, niepoprawnie zaprojektowanej platformy roboczej lub jej braku czy niewybuchu zalegającego w gruncie. Przewracająca się maszyna geotechniczna stanowi nie tylko niebezpieczeństwo dla znajdujących się na budowie ludzi (może doprowadzić do śmierci lub obrażeń skutkujących pobytem w szpitalu), ale też powoduje straty materialne, niekiedy bardzo duże, wynikające ze zniszczeń, potrzeby przywrócenia porządku czy opóźnień w harmonogramie robót.

Niektóre przykłady incydentów na placu budowy:

 

Odpowiedzialny wykonawca nie może liczyć jedynie na szczęście i mieć nadzieję, że nie dojdzie do żadnego groźnego incydentu. Dlatego też w 2009 r. londyński zarząd firmy Keller Group wprowadził we wszystkich swych spółkach program pod nazwą THINK SAFE, mający na celu radykalną zmianę sposobu myślenia pracowników. Kluczowe w tym podejściu są następujące zasady: wszystkich wypadków można uniknąć, nie można pozwolić na ich powtarzanie się, jak również trzeba wyznaczać odpowiednie standardy. Program zakłada, że wszyscy pracownicy firmy znają przepisy BHP i przestrzegają zasad zachowania ostrożności na stanowisku pracy, bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, które stwarzałoby zagrożenie również dla pozostałych osób. Cel jest jeden – zero wypadków.

Działania firmy Keller Polska w zakresie BHP

Kwestia podejścia firmy Keller Polska do bezpieczeństwa w miejscu pracy poruszana była m.in. w trakcie czerwcowego seminarium geotechnicznego z okazji 20-lecia działalności spółki na naszym rynku. Tomasz Michalski, dyrektor regionu Europy Północno-Wschodniej oraz dyrektor naczelny Keller Polska mówił wówczas, że bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom i pracownicy są zobowiązani do dostosowania się do rygorystycznych wymogów. Przykładowo od 2009 r. każdy pracownik musi na budowie nosić okulary ochronne, dzięki czemu całkowicie wyeliminowano wypadki okulistyczne. Podjęto szereg działań, mających na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP, m.in. szkolenia, akcje informacyjne na budowach czy wdrażanie programu 5S. Władze spółki kierują do swych pracowników hasło: myśl o bezpieczeństwie, pracuj bezpiecznie, bezpiecznie wracaj do domu. Podkreślają, że odpowiedzialne zachowanie jednego pracownika na placu budowy przekłada się na bezpieczeństwo pozostałych osób.


W ww. zakresie firma zaangażowała się m.in. w walkę o platformy robocze. Cztery lata temu spółka dołączyła do Polskiego Związku Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS), w ramach którego promuje świadomość BHP na budowach wszystkich członków stowarzyszenia. Propaguje właściwe projektowanie platform roboczych, wskazuje błędy popełniane w trakcie ich budowy, podkreśla korzyści wynikające z korzystania z platform roboczych (dla generalnego wykonawcy, wykonawcy robót geotechnicznych, inwestora i projektanta), rekomenduje zmiany w prawie, a także wprowadza wspólne standardy bezpieczeństwa.

Jako lider czujemy się zobowiązani do aktywnego wpływania na nasz rynek i całe środowisko geotechniczne, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyka i bezpieczeństwo pracy.(...) M.in. z naszej inicjatywy powstały np. specyfikacje dotyczące projektowania i wykonywania platform roboczych oraz wspólne dla zrzeszonych firm standardy raportowania wypadków - powiedział Tomasz Michalski w trakcie seminarium.

Ponadto firma scertyfikowała system zarządzania według norm PN N 18001, BS OHSAS 18001. Na placu budowy wprowadzono funkcję Lidera BHP, który m.in. zbiera informacje o problemach związanych z bezpieczeństwem oraz współpracuje przy ich rozwiązywaniu; ostrzega kierownictwo o niebezpieczeństwie w trakcie prac; opiekuje się nowo zatrudnionymi, nieznającymi technologii pracownikami czy zwraca uwagę na niebezpieczne zachowania współpracowników. Zarówno Lider BHP, jak i każdy inny pracownik może wstrzymać niebezpieczną pracę kolegów – i to bez konsekwencji personalnych. Co ciekawe, zdarzało się, że generalny wykonawca nie był z tego zadowolony, jednak kierownictwo Keller Polska zawsze stawało po stronie pracownika.

Wprowadzono również doroczne badanie poziomu BHP na budowach i zaangażowania pracowników, zaś każdego roku firma przechodzi dwa audyty BHP – jeden przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą, a drugi zlecany firmie wyspecjalizowanej. By motywować personel przyznawane są w postaci premii kwartalne nagrody dla pracowników za bezpieczną pracę.

W ramach poprawy bezpieczeństwa w trakcie załadunków i rozładunków, rozpoczęto akcję „Hakowi”, polegającą na organizacji szkoleń dla sygnalistów – hakowych we współpracy z UDT. Hakowi to osoby wyznaczone na każdej budowie, odpowiedzialne za podczepianie ciężarów oraz współpracę z operatorem UTB. Są wyposażeni w odpowiednio oznakowaną kamizelkę i kask w kolorze odróżniającym ich od pozostałych pracowników. W efekcie podjętych działań od 2014 r. miał miejsce tylko jeden incydent związany z operacjami dźwigowymi.

Dużą wagę przywiązuje się również do ochrony oczu pracowników z wadą wzroku – od 2009 r. wprowadzono obowiązek używania okularów ochronnych lub nakładek ochronnych na okulary korekcyjne, dostępne są też okulary korekcyjno-ochronne.

W celu poprawy jakości szkolenia operatorów technicznych w 2013 r. powstał Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych Keller Polska, który rocznie szkoli ponad 100 pracowników spółki podnosząc ich kwalifikacje zawodowe.

Aby poprawić bezpieczeństwo operatorów maszyn budowlanych i osób pracujących wokół poruszających się maszyn, wprowadzono wiele nowych rozwiązań technicznych, np. zainstalowano kamery poprawiające widoczność operatora czy urządzenia do oczyszczania świdra z zalegającego gruntu.   

W firmie nie lekceważy się realnego zagrożenia niewybuchami i niewypałami – ze względu na historię naszego kraju w gruncie w całej Polsce zalegają jeszcze dziesiątki milionów tego typu obiektów, często odkrywanych podczas prac ziemnych. Przed rozpoczęciem robót teren budowy jest poddawany ocenie pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych, sprawdzany wykrywaczem metalu, a pracownicy są instruowani, jak postępować w przypadku znalezienia podejrzanego obiektu.

Gdy dojdzie do jakiegokolwiek niebezpiecznego incydentu, jest on rejestrowany, badany, a wyciągnięte wnioski realizowane – każdy pracownik poznaje przyczyny zdarzenia po to, by uniknąć go w przyszłości. Spółka nieustannie wymienia się doświadczeniami w zakresie BHP nie tylko w ramach grupy Keller, ale również PZWFS. Co ważne, spółka dba o to, by jej podwykonawcy stosowali te same standardy, które wprowadzono w firmie.

Cele na przyszłość

Spółka realizuje postawiony przed sobą dwa lata temu cel, który ma zostać zrealizowany do 2019 r., na który składają się: m.in. wyeliminowanie wywrotek maszyny, zmniejszenie obrażeń dłoni i stóp, zwiększenie świadomości na temat higieny pracy oraz zrównoważony rozwój – ochrona środowiska.

Przeczytaj również:  20 lat działalności firmy Keller Polska

Zobacz fotogalerię z 20-lecia firmy Keller Polska na polskim rynku

Zobacz wideorelację z 20-lecia firmy Keller Polska

20 ciekawostek na 20-lecie działalności firmy Keller Polska