Spośród dziesięciu oferentów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Energopol-Szczecin SA. Projekt wykonała Pracownia Projektowa EMSAN Małgorzata Szalewicz.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy zjazdów umocnionych budowli specjalnej Gryfino wraz z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej i elektrycznej. Zjazd prawy położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowanego nabrzeża w mieście Gryfino, podczas jego budowy został zniszczony i wymaga przebudowy. Zjazd ten stabilizowany był pionową ścianką szczelną typu GU 16-400 z brusów o długości 8 m i w stanie istniejącym nie spełnia on wymogów obecnych przepisów i prawa.

Zakres prac

Prace w obrębie zjazdu prawego będą obejmowały demontaż pozostałości istniejącego, zniszczonego zjazdu i wykonanie nowego wraz z wykonaniem rurowych pachołów cumowniczych. Konstrukcję nowego zjazdu stanowić będą żelbetowe płyty zjazdowe oraz oczepy żelbetowe wykonane na stalowej ściance szczelnej z grodzic GU 18-400. Zjazd lewy stabilizowany był pionową ścianką szczelną typu GU 16-400 o długości 13 m. Jego stan istniejący spełnia wymogi Zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie organizacji technicznej śródlądowych dróg wodnych pod względem parametrów takich jak długość, szerokość zjazdu i części jezdnej, nachylenia podłużnego oraz poprzecznego, jednak nie spełnia wymogów dotyczących ilości pachołów cumowniczych, stanowiących elementy zjazdów umocnionych określone w zarządzeniu. Konstrukcja zjazdu pozostaje bez zmian. Remont polega na przebudowie nawierzchni istniejącej w zakresie zgodnym ze stanem istniejącym oraz wykonaniem dwóch pachołów cumowniczych czołowych. Na potrzeby realizacji tego projektu firma ArcelorMittal dostarczyła łącznie 126 ton grodzic GU 18-400.