W dokumentacji, która gotowa ma być jeszcze w 2023 r., zawarte zostaną m.in.:

  • charakterystyka projektu
  • analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego
  • definicja celów projektu
  • analiza wykonalności
  • opis techniczny
  • analiza finansowa
  • analiza ryzyka
  • warianty i rozwiązania dla każdej z opcji.

W dalszym kroku studium pozwoli wybrać najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym i technicznym wariant przeprowadzenia tej inwestycji.


Opracowanie, które zleciliśmy, będzie punktem wyjścia do dalszych prac, w tym późniejszego przygotowania dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych – powiedział Mirosław Kurz, dyrektor gliwickiego oddziału Wód Polskich.

Wody Polskie chcą zbudować zbiornik Kotlarnia

Zbiornik Kotlarnia na rzece Bierawce planowany jest w ramach rekultywacji dawnego wyrobiska piasku. Ma być to obiekt o powierzchni 900 ha i pojemności całkowitej wynoszącej 40,6 mln m3 (w tym 24,3 mln m3 rezerwy powodziowej).

Zbiornik ma mieć funkcję retencyjną. Będzie to obiekt typu mokrego (wypełniony wodą) odciążający zlewnię Bierawki w przypadku wezbrań. Jednocześnie wpłynąć ma pozytywnie na stosunki wodne w okolicy, a także być miejscem rekreacji i odpoczynku.

Na tę chwilę zakłada się, że budowa pochłonie 180 mln zł, a zbiornik Kotlarnia będzie gotowy najpóźniej w 2029 r. Inwestycję wpisano w projekt Ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (Bierawka to jej prawy dopływ). Koszt przygotowania studium wynosi 0,2 mln zł.

Przeczytaj także: Co z budową zbiornika Masłówka? Decyzję podejmą Wody Polskie