Zadanie w Bełchatowie ma zostać wykonane przy użyciu dwóch metod bezwykopowych. Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.”. W przetargu na wykonanie tego zadania ofertę złożyło tylko wspomniane konsorcjum. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz jego oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert – napisano w komunikacie.

Oferta konsorcjum opiewała na ponad 11,5 mln zł. Do tego zaproponowało 60 miesięcy gwarancji.

W Bełchatowie renowacją mają być objęte dwa fragmenty sieci wodociągowej. Pierwszy to magistrala DN800 od stacji uzdatniania wody do ul. Sienkiewicza o długości niespełna 2,2 km. Drugi – wodociąg DN500 od hali odżelaziaczy do granicy działki ujęcia wody o długości 257,5 m. Do renowacji obu odcinków sieci wodociągowej należy wykorzystać metodę rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. Cured in Place Pipe).

Prace będą realizowane w ramach kontraktu pn. „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Bełchatowa”. Częścią zadania będzie także bezwykopowa renowacja czterech komór wodociągowych – w tym wypadku jako metodę renowacyjną zaplanowano zastosowanie cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego, nasączonych żywicami winyloestrowymi. Ponadto wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał zlikwidować pięć komór wodociągowych.


W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zapisano, że przy wycenie prac trzeba przyjąć, że 5% długości sieci należy wymienić w wykopie otwartym.

Dodano, że szansę na wygranie tego przetargu mają tylko takie podmioty, które wykażą, że nie wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, ukończyły co najmniej dwie bezwykopowe renowacje rurociągu ciśnieniowego przy użyciu metody rękawa utwardzanego promieniami UV. Przy czym za każdym razem renowacji poddane musiały być przewody o długości nie mniejszej niż 700 m i średnicy nie mniejszej niż DN800.

Propozycja konsorcjum była oceniana pod kątem dwóch kryteriów: ceny (95%) oraz okresu gwarancji (5%). Otrzymała 98,57 pkt.

Renowacja sieci wodociągowej w Bełchatowie ma potrwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Przeczytaj także: CIPP – remont kanalizacji sanitarnej w ul. Balickiej w Krakowie