Mają one wymiar ogólnoświatowy, w odróżnieniu od innych konferencji bezwykopowych o charakterze regionalnym (np. NO-DIG-ów azjatyckich, blisko-wschodnich czy północno-amerykańskich) a także NO-DIG-ów krajowych o wymiarze międzynarodowym jakim będzie np. kolejny międzynarodowy NO-DIG-POLAND-2008, który odbędzie się w Kielcach w dniach 09-11.04.2008 r., na który już obecnie serdecznie zapraszam w imieniu organizatora, tj. Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), będącej członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych (ISTT) organizującego coroczne międzynarodowe NO-DIG-i.

24-ty Międzynarodowy NO-DIG, który odbył się w największym australijskim centrum kongresowo-wystawienniczym w 1,5 milionowym Brisbane, poprzedziło jednodniowe posiedzenie zarządu ISTT skupiającego prezesów krajowych organizacji bezwykopowych zrzeszonych w ISTT. W trakcie tego posiedzenia przedyskutowaliśmy najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem ISTT, w tym głównie zagadnienia organizacyjne i finansowe. Podjęliśmy decyzje o wyborze NASTT (Północno-amerykańskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, obejmującego zasięgiem swego działania obszar USA i Kanady) jako organizatora kolejnego NO-DIG-u, który odbędzie się w Kanadzie w Toronto w 2009 roku.
Poza szeregiem spraw szczegółowych zgłaszanych w dyskusji przez poszczególne organizacje członkowskie do ciekawszych należała dyskusja nad opracowanym przez zarząd ISTT planem K10 działania ISTT do roku 2010 oraz dyskusja nad koncepcją e-edukacji (elektronicznej edukacji) w zakresie problematyki technik bezwykopowych. Polska Fundacja Technik Bezwykopowych PFTT uzyskała pochwałę za bardzo aktywną działalność międzynarodową a także krajową, w tym m.in. za opracowanie pierwszego w wymiarze międzynarodowym Studium Podyplomowego dla absolwentów wyższych uczelni chcących wyspecjalizować się w problematyce technologii bezwykopowych (studium w wymiarze 215 godzin rozpoczęło się 19.11 br. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, a zakończy się 10.06.2007 roku).

Podobna edukacja bezwykopowa organizowana była już wcześniej (wyłącznie w formie szkoleń o znacznie mniejszym zakresie godzinowym) przez GSTT (Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) i dotyczyła wyłącznie zagadnień szczegółowych obejmujących tylko wybrane problemy związane z technologiami bezwykopowymi. Nowością Studium Podyplomowego zorganizowanego w Kielcach jest włączenie w tok studium wcześniej wspomnianej e-edukacji. Konferencja w Brisbane rozpoczęła się w niedzielę 29.10 dwiema sesjami poświęconymi kolejno ocenie stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, włącznie z problematyką strategicznego planowania i optymalizacji niezbędnych inwestycji związanych z zagwarantowaniem efektywnej eksploatacji istniejących systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, oraz komputerowemu wspomaganiu projektowania bezwykopowej budowy sieci w technologiach HDD. W tym dniu dokonane zostało także otwarcie wystawy. Wśród 90 stanowisk wystawienniczych można było spotkać m.in. znane w Polsce firmy Vermeer (główny sponsor konferencji w Brisbane), Tracto-Technik, Bohrtec, Herrenknecht, Per Aarsleff, Insituform, Paltem, Multiliner, oraz sprzedające na rynku azjatyckim swoje rury dla celów bezwykopowych firmy Wavin, Meyer i Keramo-Steinzeug. Liczną grupą (7 osób) na konferencję przybyła delegacja z Czech, prezentująca się na jednym ze stoisk wystawienniczych. Również stanowisko wystawiennicze miało współpracujące aktywnie z PFTT Ukraińskie Stowarzyszenie Technik Bezwykopowych. Najbardziej licznie na konferencji poza Australijczykami byli reprezentowani Niemcy (11 stanowisk wystawienniczych) i Japończycy (8 stanowisk). W kolejnych dniach, od poniedziałku do czwartku, referaty były wygłaszane równolegle w trzech salach (lub w jednej wspólnej) i dotyczyły w całości problematyki bezwykopowej budowy i odnowy (napraw, renowacji, rekonstrukcji i wymian) sieci podziemnych, generalnie znanej czytelnikom "Inżynierii Bezwykopowej" z dotychczasowych publikacji zamieszczanych w tym czasopiśmie. W wygłaszanych referatach prezentowano jedynie najciekawsze, a jednocześnie najnowsze przykłady realizacyjne, a także aktualne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, efektywnością ekonomiczną czy edukacją w branży technik bezwykopowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się sesje pt. " Nowe technologie", "Przyszłościowe trendy w zakresie mikrotunelowania", czy "Przyszłościowy rozwój technik bezwykopowej odnowy sieci".

Autor sprawozdania wygłosił na konferencji referat pt. "Future technologies connected with trenchless rehabilitation of the pipelines which earlier have been no-dig renovated"(pol. "Bezwykopowe techniki odnowy przewodów podziemnych już wcześniej bezwykopowo odnowionych"), wskazujący na problemy związane z bezwykopową odnową rurociągów i kanałów już wcześniej bezwykopowo odnowionych. Zagadnienie stanowiące przedmiot tego referatu na skalę masową wystąpi za kilkadziesiąt lat, ale bywa ono aktualne także obecnie (na szczęście sporadycznie) w przypadkach, gdy bezwykopowe renowacje przewodów kończą się niepowodzeniem. Był to jedyny referat reprezentujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które na arenie międzynarodowej nadal są mało aktywne. W trakcie konferencji jej uczestnicy mieli możliwość udziału w terenowej wycieczce technicznej zorganizowanej w miejscu bezwykopowej budowy rurociągu metodą HDD przez firmę Vermeer, z zastosowaniem największej z jej dotychczasowych urządzeń wiertniczych. Konferencja zakończyła się w czwartek, 2 listopada, o godz. 17, ostatnią sesją pt. "Planowanie podziemnego miasta". Na zakończenie sprawozdania chciałbym w imieniu zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych zaprosić czytelników "Inżynierii Bezwykopowej" na następny międzynarodowy NO-DIG 2007 do Rzymu w dniach 10-12 września, na bardziej korzystnych warunkach finansowych niż podane w oficjalnej ofercie IATT (Włoskiego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych). Chętni proszeni są o zgłaszanie się do PFTT (dane adresowe podane są na stronie internetowej PFTT: www.pftt.pl). W przypadku większej liczby chętnych, PFTT zorganizuje zbiorowy wyjazd na NO-DIG do Rzymu.