MZD zaprosił do złożenia ofert wszystkich piętnastu kandydatów na Generalnego Wykonawcę nowego mostu. Do zaproszenia została dołączona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiary, projekt wykonawczy, decyzje administracyjne.

Do 28 czerwca 15 konsorcjów zainteresowanych budową mostu drogowego w Toruniu ma czas na złożenie ofert ostatecznych, czyli takich, które będą zawierać cenę. Do tej pory jedno z konsorcjów ubiegających się o funkcję GW złożyło protest do SIWZ. MZD ma 10 dni na jego rozstrzygnięcie. Po terminie złożenia ofert komisja przetargowa oceni je pod kątem formalno - prawnym. O wyborze Generalnego Wykonawcy zadecyduje poprawność przygotowanej oferty
i najniższa cena.

W przetargu nieograniczonym na Inżyniera Projektu dla zadania "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi" wpłynęło 7 ofert. Nadzorem nad inwestycją są zainteresowane konsorcja z Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy i Polski. Najtańszą ofertę na kwotę 4 706 760 zł złożyło konsorcjum polskich firm: DHV Polska sp. z o. o. Warszawa - Lider oraz Dro-Konsult sp. z o.o., Warszawa. Najdroższą ofertę złożyły Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o., Warszawa. Swoją ofertę wyceniły na 7 462 991,44 zł. O wyborze oferty będzie decydowało kryterium: 100% cena. Umowa z Inżynierem projektu zostanie zawarta na 36 miesięcy.

Makieta nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi dotarła do kolejnej, ostatniej już lokalizacji. W dniach 5 – 12 maja była eksponowana na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina 12. Ten nowoczesny wydział stanowił nadprogramową lokalizację prezentacji makiety. Decyzję o dodatkowym miejscu ekspozycji podjął MZD w związku z ogromnym zainteresowaniem trójwymiarową wizualizacją mostu ze strony mieszkańców.