Początkowo plany budowy przeprawy na Wiśle zakładały, iż powstanie ona w ciągu drogi krajowej nr 15. Po konsultacjach z ówczesnym Ministrem Transportu oraz analizie konsorcjum projektowego postanowiono, iż most powinien powstać w ciągu drogi krajowej nr 1. Dzięki temu projekt będzie się ściślej łączył z europejską siecią dróg TEN-T, co zwiększa szansę na dofinansowanie budowy obiektu ze środków Unii Europejskiej.

Wojewoda zaakceptował zmianę przebiegu drogi. Rada Miasta Torunia musiała jeszcze tylko zmienić uchwałę, która stanowiła zabezpieczenie finansowe do przygotowania dokumentacji projektowej, wraz ze wszelkimi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zabezpieczenie finansowe, które wynosi 11 mln zł, uwzględnia wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie od wojewody pozwolenia na budowę, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych wraz ze studium wykonalności oraz analizą ekonomiczną oraz wykup gruntów pod inwestycję, zgodnie z wydaną przez wojewodę decyzją lokalizacyjną.