W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego został wyłoniony nowy zarząd PGG. Prezesem został Tomasz Rogala. Wybrano też czterech wiceprezesów: ds. produkcji (Piotr Bojarski); ds. sprzedaży (Adam Hochuł); ds. pracowniczych (Jerzy Janczewski); ds. finansowych (Andrzej Paniczek).

Zarząd PGG w nowym składzie rozpoczął swoją działalność 1 maja br. Tym samym ustąpił dotychczasowy zarząd w składzie: Jerzy Polok – prezes zarządu i Robert Kwaśniak – wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Tomasz Rogala: prezes PGG

Jak czytamy w komunikacie Węglokoksu, "Tomasz Rogala jest  absolwentem  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Prawo, specjalizacja prawo finansowe. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach programu Harzburg Kolleg. Posiada Licencję wydaną przez Ministra Sprawiedliwości uprawniającą do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego. Od 2010 r. prowadził indywidualną Kancelarię Prawną. Jest wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw. Od 24 lutego br. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Kim są wiceprezesi PGG?

Piotr Bojarski  absolwent  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Górniczy, specjalność: techniczna eksploatacja złóż. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu organizacji i zarządzania oraz zarządzania w przedsiębiorstwie w ramach programu Harzburg Kolleg. Piotr Bojarski posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w branży górniczej na stanowiskach kierowniczych. Pracował m.in. w KWK Grodziec, KWK Julian , KWK Bobrek oraz Zakładzie Górniczym „Piekary”. W latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu – dyrektorem KWK Budryk S.A. Od 2009 związany z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., gdzie piastował między innymi funkcję dyrektora kopalni KWK Jas-Mos należącej do JSW. Ostatnio na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji GK JSW.

Adam Hochuł jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania a także studiów podyplomowych z zakresu „Metody Zarządzania współczesną organizacją„ oraz „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie”. Ukończył również studia dyplomowe organizowane przez Ernst&Young  Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową pt. „Praktyczne zastosowanie Międzynarodowych standardów Sprawozdawczości Finansowej”.  Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą górniczą. Pracował m.in. w firmach: Katowicki Węgiel Sp. z o.o. oraz CZW Węglozbyt S.A. Od 2003 r. związany z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. , ostatnio na stanowisku Dyrektora Zespołu Sprzedaży.

Jerzy Janczewski  absolwent Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych, kierunek:  Zarządzanie i Marketing.  Ukończył m.in.  VIII Szkołę Menedżerów w zakresie „Zarządzanie procesami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego” lata 1999/2000. Uczestnik warsztatów menedżerskich „Psychologiczne aspekty zarządzania zmianami oraz budowania skutecznego zespołu pracowniczego” oraz licznych seminariów i szkoleń dotyczących m.in. dialogu dwustronnego. W latach 1978 - 2006  związany z KWK „Jankowice”, gdzie pełnił funkcje m.in. Kierownika Działu Płac i Norm, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Pracowniczych i Dyrektora ds. Pracy. Ostatnio w Kompanii Węglowej S.A., na stanowisku Pełnomocnika Zarządu, p.o. Dyrektora Pionu ds. Pracy.

Andrzej Paniczek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalizacją Elektryfikacja i Automatyzacja Kopalń. Na Politechnice Śląskiej  ukończył również podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył także Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach na kierunku Finanse oraz Akademię Ekonomiczną w Katowicach, na kierunku Bankowość i Finanse. Na Akademii Ekonomicznej w Katowicach ukończył także studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Andrzej Paniczek posiada długoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach górniczych. W swojej karierze zawodowej był m. in. Głównym Księgowym - Zastępcą Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w kopalni „Jankowice”, Głównym Księgowym w Rybnickiej Spółce Węglowej S.A., Kierownikiem Zespołu Zarządzania Płynnością, Dyrektorem Biura Finansów, Dyrektorem Biura Skarbca w Centrali Kompanii Węglowej SA. Ostatnio na stanowisku  Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Kompanii Węglowej".