• 93 rozwiązania ochronne znajdują się w projektach ustaw antykryzysowych
  • Dotyczą ochrony płynności firm, zachowania miejsc pracy i odroczeń części obowiązków
  • Działania w ramach tarczy antykryzysowej oznaczają wydatki w wysokości co najmniej 10% PKB

Projekty ustaw zostały przygotowane m.in. w Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Finansów, ZUS i Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zestaw 93 planowanych instrumentów antykryzysowych podzielono na cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, drugi – odroczeń w realizacji niektórych obowiązków, trzeci – zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników, a czwarty rozwiązań umożliwiających i usprawniających realizację zadań.

Pakiet projektów składa się ze specustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR – Polski Fundusz Rozwoju).

Utrzymanie płynności

W ramach działań płynnościowych m.in. w Prawie zamówień publicznych nastąpią zmiany w zakresie wzajemnego informowania o wpływie Covid-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości zmiany umowy, niedochodzenia należności (np. kar umownych) i zwolnienia z kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dla sektorów energochłonnych przewidziano usprawnienie i przyspieszenie wypłaty rekompensat kosztów bezpośrednich uprawnień do emisji poniesionych w 2019 r.

W Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Gwarancji Płynnościowych na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem poręczeń o gwarancji dla dużych i średnich przedsiębiorstw do 27 miesięcy.

Odroczenia realizacji niektórych obowiązków obejmą m.in. przesunięcia obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z 1 kwietnia br. na 1 lipca br. Także do tego terminu zostanie odsunięte wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT.


Ochrona miejsc pracy i drobnych przedsiębiorców

W ramach ochrony miejsc pracy pracodawcy otrzymają dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia lub, przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20% (nie więcej niż do półetatu) – dofinasowanie do maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni mają zostać zwolnieni na trzy miesiące z opłacania składek ZUS i zdrowotnych. Ci pierwsi będą mogli otrzymać pożyczkę 5 tys. zł z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów działalności z możliwością umorzenia, jeśli utrzymają stan zatrudnienia.

Kolejne działania to m.in. możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu osiągniętego w 2019 r., jeśli spadną one z powodu Covid-19 o co najmniej 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem, możliwość odstąpienia od przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej (opłacanych za okres marzec–grudzień 2020 r.), a także odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

Inne rozwiązania

Projekty wprowadzają też wsparcie dla pracowników niepełnosprawnych w postaci dofinansowania ich wynagrodzeń czy zwolnienie rolników ze składek ubezpieczeniowych KRUS za II kw. 2020 r. Przewidziano też zmiany usprawniające finansowanie działań mających na celu walkę z epidemią Covid-19. Łącznie rząd przygotował 93 propozycje, które mają pomóc gospodarce, przedsiębiorstwom i pracownikom złagodzić ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii. Wartość tego pakietu oszacowano na co najmniej 10% PKB.

Przeczytaj także: Potencjalne skutki pandemii można mnożyć bez końca