• Inwestycja przeciwpowodziowa pochłonie prawie 30 mln zł
  • Zaplanowano budowę dwóch zbiorników retencyjnych
  • Powstanie też system podczyszczania deszczówki

Stara, niewydolna infrastruktura

Stare kanały wybudowane w latach trzydziestych XX w. stały się już niewystarczające i nie radzą sobie z przyjęciem wody oraz ścieków. W ostatnich latach budując nową sieć kanalizacji za miliony złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. Natomiast system, który teraz budujemy ma zwiększyć zabezpieczenie przed skutkami nawałnic, nagłymi burzami. Należy podkreślić, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam zrealizować pierwszy etap – budowę tzw. kanału ulgi w Wieliczce – informuje burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Gdańsk czyści infrastrukturę deszczową. Pracy jest sporo


Inwestycja do 2023 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 29,57 mln zł. Prace zakończą się w październiku 2023 r., a obejmują zlewnię ogólnospławną między ulicami: Dembowskiego, Narutowicza, Konopnickiej, Piłsudskiego, Asnyka, Dobrzyckiej, Rożnowskiej, Garbarskiej, Jasnej i J. Matejki. Na obszarze miasta o powierzchni 2,8 km2 rozdzielono już kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną. To zlewnia Serafy, prawego dopływu Wisły, powyżej przelewu burzowego i jej rzeczywistego początku ze źródliskami i wyciekami powierzchniowymi na zboczach, na różnych poziomach i wysokościach. Wycieki te są zależne od (napiętego) poziomu wód gruntowych. W związku z tymi procesami, do kanalizacji ogólnospławnej dociera znacząca ilość wód z przypadkowych spływów powierzchniowych. Infrastruktura kanalizacyjna eksploatowana jest już długi czas w trudnych warunkach geologicznych. Dla jej dalszego użytkowania niezbędna jest poprawa stanu technicznego – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zbiorniki retencyjne i podczyszczanie deszczówki

W ramach projektu zaplanowano m.in. budowę i remont kolektora deszczowego między węzłem na kolektorze w rejonie ul. Sienkiewicza a wylotami do Serafy. Powstaną dwa zbiorniki retencyjne rozmieszczone poza ciekami wodnymi oraz system podczyszczania deszczówki. Przewidziano także opracowanie modelu hydrodynamicznego sieci istniejącej i planowanej w całej zlewni kanalizacji deszczowej. Pochodzące z niej wody opadowe będą odprowadzania po podczyszczeniu do Serafy. Zostanie też zainstalowany system monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Nowy system w połączeniu z istniejącą siecią ma zapewnić sprawne oraz bezpieczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, a tym samym podnieść poziom ochrony przeciwpowodziowej Wieliczki.

Dotacja na realizację inwestycji została pozyskana ze środków II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (wdrażanego przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska).

Przeczytaj także: Konserwacje i przeglądy infrastruktury przeciwpowodziowej we Wrocławiu