Teren tej działki znajduje się w odległości około 700 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Ponadto nie jest to teren zalewowy, więc nie ma przeciwwskazań dla budowy spalarni w tym miejscu.
Działka ta jest jedną z czterech, obok Rybitw, Łęgu i okolic oczyszczalni Kujawy, lokalizacji dla spalarni śmieci, jaka ma zacząć funkcjonować w latach 2013-2014 w Krakowie.
Decyzja ostateczna co do umiejscowienia zakładu utylizacji zostanie podjęta do końca stycznia 2009 r.
Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy ekologicznej spalarni. Prowadzi je Krakowski Holding Komunalny, który również będzie odpowiedzialny za budowę nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów.

Aktualnie aż 89% produkowanych w Krakowie śmieci trafia na wysypisko śmieci w Baryczy a tylko 11% jest poddawane procesowi odzysku z nich surowców wtórnych. Z obliczeń specjalistów wynika, że w 2016 r. wysypisko śmieci nie będzie już zdolne do przyjmowania odpadów. W planowanej spalarni utylizacji będą poddawane tylko te śmieci, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Pozostałe śmieci mają być segregowane i ponownie przetwarzane.

Planuje się, że zakład utylizacji będzie miał wydajność 220-240 tys. t rocznie, a odpady będą źródłem energii odnawialnej. Ze spalenia 80% odpadów wytwarzana będzie energia cieplna a z 20% - energia elektryczna.

Już pod koniec 2009 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowych dla obiektu jak również decyzji Komisji Europejskiej o finansowaniu. Spalarnia ma zostać uruchomiona na przełomie lat 2013-14.