Zadaniem nowych władz PBG jest wykorzystanie synergii spółek z Grupy PBG do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz współpraca z wierzycielami w dążeniu do zawarcia układu. „Jestem przekonany, że umiejętności, zaangażowanie i doświadczenie pana Pawła Mortasa pozytywnie wpłyną na jakość współpracy z instytucjami finansowymi i zabezpieczenie wierzycieli w postępowaniu układowym. Jego zadaniem jest również wykorzystanie efektu synergii spółek z Grupy PBG do zapewnienia realizacji kontraktów strategicznych oraz ich dalszego rozwoju, zawiązanie sojuszy strategicznych z partnerami branżowymi, a także pomyślne zakończenie toczących się sporów. Pan Mortas udowodnił, że jest menedżerem, który świetnie sprawdza się w wymagającym i pełnym wyzwań otoczeniu. Posiada on doświadczenie w bardzo ważnej dla nas branży energetycznej i doskonale zna PBG i spółki z Grupy” – powiedział Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz PBG.

Pan Paweł Mortas w latach 2006-2009 był członkiem Rady Nadzorczej a następnie prezesem ENEA SA, która pod jego kierownictwem jako jedyna spółka w IV kwartale 2008 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009–2010 pan Mortas był doradcą zarządu ALSTOM SA. Od 2010 r. pełnił funkcje dyrektorskie w PBG SA. Pan Paweł Mortas zasiadał w zarządach m.in. TBS – Bemowo Sp. z o.o., Kaskada Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna S.A. Był także członkiem Rad Nadzorczych Elektrowni „Kozienice” S.A. oraz Centralwings Sp. z o.o. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, aktualnie studiuje Executive MBA oraz Executive DBA na INE PAN.

Do Zarządu PBG powołana została także pani Kinga Banaszak-Filipiak, związana ze spółką PBG od 7 lat. Do jej kompetencji należeć będzie zarządzanie obszarem ekonomii i finansów oraz utrzymywanie bieżącej komunikacji z inwestorami i instytucjami finansowymi.

„Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji PBG, konieczne jest zaangażowanie wszystkich kluczowych osób w dążeniu do zawarcia układu z wierzycielami oraz zawieranie sojuszy finansowych i branżowych, w tym poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla ochrony wartości aktywów znajdujących się w Grupie PBG. Wierzę, że pani Banaszak-Filipiak sprawdzi się w realizacji tych zadań” – mówi Jerzy Wiśniewski.

Pani Kinga Banaszak-Filipiak pełniła ostatnio funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich i rzecznika prasowego. Wcześniej zajmowała stanowisko m.in. dyrektora ds. analiz i kierownika ds. relacji inwestorskich. Pani Kinga Banaszak-Filipiak uczestniczyła w najważniejszych projektach związanych z pozyskaniem kapitału w spółkach z Grupy PBG. Pani Banaszak-Filipiak zasiadała także w Radzie Nadzorczej TESGAS SA. Absolwenta kilku studiów podyplomowych, w tym Executive MBA.

W dniach 28-29 października pan Wiesław Różacki, który dotychczas kierował pracami Zarządów PBG i RAFAKO, został odwołany ze swoich funkcji. Z Zarządu RAFAKO odwołani zostali także pani Bożena Kawałko oraz pan Dariusz Karwacki. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie za dotychczasowy wkład tych osób w działalność na rzecz RAFAKO. Jednocześnie, skład Zarządu RAFAKO został uzupełniony o pana Macieja Kaczorowskiego. Pan Kaczorowski posiada 35-cio letnie doświadczenie w branży energetycznej i w ramach Zarządu powierzony mu zostanie obszar realizacji kontraktów strategicznych.

Pan Maciej Kaczorowski jest związany ze spółką RAFAKO od 1978 r., ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju. Wcześniej zajmował stanowisko m.in. wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. technicznych i dyrektora ds. technologii nadkrytycznych. Pan Kaczorowski pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. technicznych i marketingu w Energo – Inwest sp. z o.o., członka zarządu w Mitsui Babcock Polska (Doosan Babcock Polska) oraz funkcję prezesa zarządu w RAFAKO ENGINEERING sp. z o.o.. Pan Maciej Kaczorowski był również członkiem Rad Nadzorczych RAFAKO sp. z o.o, Energomontaż Południe SA, Engorem sp. z o.o., Nower Sp. z o.o. oraz FPM SA. Absolwent kilku studiów podyplomowych, w tym studiów menedżerskich.

W dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2012 roku, wpłynęła do spółki PBG rezygnacja Pana Wiesława Mariusza Różackiego ze stanowiska prezesa zarządu, która to rezygnacja jest bezskuteczna, z uwagi na podjętą przez Radę Nadzorczą PBG w dniu wczorajszym uchwałę odwołującą z dniem 28 października 2012 roku Pana Wiesława Mariusza Różackiego ze składu zarządu.

Pan Wiśniewski zapowiedział też, że na planowanych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy PBG i RAFAKO podda pod głosowanie na Członka Rad Nadzorczych kandydaturę pana Agenora Gawrzyała. Pan Wiśniewski planuje też zwrócić się do Członków Rad Nadzorczych z propozycją powierzenia Panu Gawrzyałowi funkcji Przewodniczącego, którą dzisiaj sam zajmuje. Główny Akcjonariusz PBG zamierza pozostać członkiem Rad Nadzorczych tych spółek.

„Ze względu na wyzwania stojące przed PBG szukałem osoby, której doświadczenie w instytucjach finansowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzaniu zmianą najlepiej przysłuży się przyszłości spółek z Grupy. Dlatego cieszę się, że ceniony ekspert, pan Gawrzyał zgodził się podjąć tej misji. Jego umiejętności są kluczowe wobec konieczności odpowiedniego nadzoru nad współpracą z instytucjami finansowymi oraz zmianami, które są konieczne do przeprowadzenia w Grupie PBG” – powiedział główny akcjonariusz PBG. „Dzisiaj PBG potrzebuje kompetencji takich ludzi, jak pan Agenor Gawrzyał, dlatego sam postanowiłem zrezygnować z funkcji przewodniczącego Rad Nadzorczych PBG i RAFAKO, zamierzam natomiast pozostać członkiem tych Rad i wspierać spółki w ich działalności strategicznej. Priorytetem jest dla mnie doprowadzenie do zawarcia układu i do realizacji tego celu wykorzystamy cały potencjał. W dłuższym terminie, oczekuję przywrócenia PBG pozycji rynkowej, jaką zajmowało jeszcze dwa lata temu i rozwoju spółek z Grupy” – dodał Jerzy Wiśniewski.

Pan dr Agenor Gawrzyał ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym oraz w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu firm z grupy Warta TUiR: Warta SA i TUNŻ Warta Vita SA, funkcję prezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Korona SA. Pan Gawrzyał był wiceprezesem zarządu WBK SA odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację portfela kredytów oraz obsługę emisji akcji w czasie prywatyzacji banku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, BCC, Polskiego Klubu Biznesu. Absolwent kilku studiów podyplomowych, w tym zagranicznych.