Definicja logistyki

Pojęciem logistyki określamy zespół działań, które obejmują kompleksowo procesy planowania, realizacji oraz kontroli wszystkich etapów łańcucha dostaw. Definicja Rady Zarządzania Logistyką głosi, że „logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. Geneza terminu „logistyka” umocowana jest teorii sztuki wojskowej, gdzie pojęcie to wiązało się z zabezpieczaniem odpowiednich środków celem ochrony własnych sił zbrojnych. W definiowaniu Logistyki 4.0 nacisk kładzie się przede wszystkim na sieć wzajemnych powiązań systemów logistycznych funkcjonujących dzięki dużej ilości zróżnicowanych danych, które dotyczą automatyzacji i organizacji procesów logistycznych.

Co to system logistyczny?

Mianem systemu logistycznego określamy skonstruowany planowo i celowo zespół kilku podsystemów. Zaliczamy do nich logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę dystrybucji oraz logistykę zwrotów towarów i surowców wtórnych, oraz odpadów. Składowe systemu są ze sobą powiązane w sieć zależności, relacji i wzajemnych uwarunkowań. System obejmuje zintegrowane systemy koordynacji przepływu surowców, komponentów, produktów oraz danych – od procesu pozyskania po dostarczenie do docelowego konsumenta.

Co to jest proces logistyczny?

Proces logistyczny definiuje się jako uporządkowany i uregulowany łańcuch operacji, który ściśle powiązany jest z przepływem materiałów. Procesy logistyczne składają się na system logistyczny. W obrębie logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji odbywa się szereg procesów logistycznych. Są to procesy dotyczące magazynowania, transportu, komunikacji, zarządzania zapasami, zarządzania jednostkami ładunkowymi oraz opieką nad zamówieniami klientów. Logistyka 4.0 zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii na każdym etapie procesu logistycznego. Wiąże się to z zapewnieniem komunikacji cyfrowej i usprawnień w obszarze wymiany danych pomiędzy wszystkimi komponentami łańcuchów dostaw.

Centrum logistyczne – co to?

Centra logistyczne to wysoko specjalistyczne obiekty, w ramach których oferowane są usługi logistyczne. Obejmują one przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję oraz wydawanie towarów i zróżnicowane usługi dodatkowe. Usługodawcy to podmioty inne niż odbiorcy i nadawcy towarów. Wyróżniamy centra ponadregionalne (zakres działania ponad 500 km), centra regionalne (do 100 km) oraz centra lokalne (do 50 km). Poza kryterium zasięgu funkcjonują też centra branżowe, skupiające usługi wokół obsługi określonej branży. Działalność współczesnych centrów logistycznych wykracza poza ramy tradycyjnie rozumianego transportu i magazynowania i obejmuje również szereg innych zautomatyzowanych procesów, takich jak montaż, etykietowanie, pakowanie czy zaopatrzenie.

Koszty logistyczne – czym są?

Organizacja procesów logistycznych nierozerwalnie wiąże się z kosztami logistycznymi. Definiujemy je jako „wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymanie zapasów”. (C. Skowronek). Zależnie od przyjętego kryterium koszty dzielimy na materialne i niematerialne, zmienne i stałe oraz pośrednie i bezpośrednie. Wyróżniamy również koszty, które wchodzą w skład etapu zaopatrzenia, dystrybucji oraz produkcji.

Co to jest infrastruktura logistyczna?

Infrastruktura logistyczna odgrywa kluczową rolę w realizacji procesów logistycznych. Jest niezbędna do wytwarzania oraz konsumpcji dóbr i funkcjonowania gospodarki. Infrastrukturę logistyczną rozumiemy jako system, który umożliwia organizację całego łańcucha dostaw. Składa się na nią infrastruktura transportowa, infrastruktura magazynowa, ochrona produktów oraz – co szczególnie ważne w ramach Logistyki 4.0 – infrastruktura informatyczna.

Funkcje logistyki

Funkcje logistyki opierają się o zasadę 7W i polegają na dostarczeniu właściwego towaru, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, o właściwej jakości, po właściwych kosztach, właściwemu klientowi. Ogólne funkcje logistyki ogniskują się wokół planowania, realizacji i koordynacji procesów przepływu towarów w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Docelową funkcją logistyki jest zaspokojenie potrzeb klienta finalnego.

Przyszłość logistyki

Zmiany we współczesnej logistyce to szereg dynamicznych procesów związanych z ciągłą ewolucją. Transformacja obejmuje przede wszystkim oprogramowanie informatyczne, stosowane urządzenia oraz organizację działania magazynów. Opiera się o procesy o bardzo szerokim zasięgu. Jako kluczowe obszary zmian wskazuje się cyfryzację oraz automatyzację procesu magazynowania. Logistyka 4.0 to wielka szansa rozwojowa, ale jednocześnie poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Wpisuje się ona w koncepcję tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, skupiając się wokół wielkoformatowej integracji skomplikowanych systemów technologiczno-informatycznych.

Artykuł powstał przy współpracy z https://prilo.com - giełdą do transportu aut