Partnerzy portalu

Konferencja „Bezpieczeństwo w budownictwie – roboty ziemne zawsze na poziomie!”

Opublikowano: 30-11-2023 Źródło: źródło zewnętrzne

25 października 2023 r. w Auli Błękitnej Zespołu dydaktycznego "Łącznik" Politechniki Opolskiej odbyła się konferencja z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE – ROBOTY ZIEMNE ZAWSZE NA POZIOMIE!”. Konferencja została zorganizowana we współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu a Politechniką Opolską reprezentowaną przez Wydział Budownictwa i Architektury.


Konferencja Bezpieczeństwo w budownictwie – roboty ziemne zawsze na poziomie! Fot. Politechnika Opolska Konferencja Bezpieczeństwo w budownictwie – roboty ziemne zawsze na poziomie! Fot. Politechnika Opolska

Konferencja wpisuje się w ramy 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie pod nazwą „Budowa. STOP wypadkom!”, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych.

Celem strategii jest trwała poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach poprzez:

  • zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz poprawy standardów bhp,
  • popularyzację i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
  • upowszechnianie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane,
  • promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Hasło kampanii Państwowej Inspekcji Pracy Hasło kampanii Państwowej Inspekcji Pracy

Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Referat rozpoczynający wygłosił Pan Minister Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który odczytał również list Głównego Inspektora Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko adresowany do uczestników konferencji.

Minister Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Fot. Dariusz Lewandowski Minister Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Fot. Dariusz Lewandowski

Następnie głos zabrali gospodarze wydarzenia – Pani Anna Kołodziej, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu oraz Pan Profesor Tomasz Boczar, Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych Politechniki Opolskiej.

Anna Kołodziej, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu. Fot. Dariusz Lewandowski Anna Kołodziej, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu. Fot. Dariusz Lewandowski

Profesor Tomasz Boczar, Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych. Fot. Sławoj Dubiel Profesor Tomasz Boczar, Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych. Fot. Sławoj Dubiel

Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok obejmował zagadnienia związane z kampanią prewencyjną oraz statystykami Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej wypadków. Wystąpili w nim Pan Minister Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który przedstawił wykład nt. „Strategia kontroli i prewencji dla sektora budowlanego. Kampania kontrolno-prewencyjna Budowa. STOP wypadkom!” oraz Pan Edward Siwirski, Starszy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, który przedstawił wykład nt. „Opolska statystyka wypadkowa oraz analiza zagrożeń na przykładzie dwóch wypadków przy pracy związanych z robotami ziemnymi”.

Drugi blok konferencyjny obejmował zagadnienia normowe, prawne, wykonawcze oraz wyniki badań przeprowadzanych w związku z pracami w głębokich wykopach. Wystąpiły w nim: Pani dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet z Politechniki Opolskiej, która przedstawiła wykład „Głębokie wykopy – podstawy prawne i normowe”, Pani dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz z Politechniki Opolskiej, która przedstawiła wykład „Problemy wykonawcze podczas realizacji monolitycznych ścian szczelinowych” oraz Pani dr Joanna Orysiak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, która przedstawiła wykład „Znaczenie prawidłowego stanu nawodnienia dla pracowników budownictwa”.

W trzecim bloku konferencji wystąpili przedstawiciele branży budowlanej, którzy omówili bezpieczeństwo przy robotach ziemnych. Pan Rafał Pydych, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu przedstawił wykład „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych i utrzymaniowych”, Pan Adam Wydra, przedstawiciel firmy KELLER Polska Sp. z o.o., „Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania terenu robót!” i Pan Marcin Kandziora, przedstawiciel firmy Lifton Polska sp. jawna, który przedstawił wykład „Lekkie zabezpieczenia wykopów na przykładzie rozpór hydraulicznych GME”.

Punktem kulminacyjnym domykającym tematykę konferencji była część praktyczna, która rozpoczęła się od pokazu zastosowań lekkich zabezpieczeń wykopów firmy Lifton Polska sp. jawna. Partnerem wspierającym pokaz była firma SOLID CONSTRUCTIONS sp. z o.o. sp.k.(zdj. 5)

Pokaz montażu zabezpieczenia wykopów liniowych firmy Lifton. Fot. Sławoj Dubiel Pokaz montażu zabezpieczenia wykopów liniowych firmy Lifton. Fot. Sławoj Dubiel

Pokaz montażu zabezpieczenia wykopów liniowych firmy Lifton. Fot. Sławoj Dubiel Pokaz montażu zabezpieczenia wykopów liniowych firmy Lifton. Fot. Sławoj Dubiel

W konferencji wzięło udział około 120 osób (na żywo i online), w tym przedstawiciele: urzędów, inspekcji, służb, uczelni wyższych, inspektoratów Nadzoru Budowlanego, związków zawodowych, partnerów społecznych, organizacji działających na terenie województwa opolskiego, pracodawców i pracowników

Partnerzy wspierający konferencję: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, firma Lifton Polska sp. jawna, firma Keller Polska sp. z o.o., firma SOLID CONSTRUCTIONS sp. z o.o. sp.k.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: TVP3 Opole, Radio Opole, Polski portal inżynieryjny – inżynieria.com, Nowa Trybuna Opolska, czasopismo Przegląd Budowlany.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!