Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków – przeznaczenie

Jakie są główne różnice między komunalnymi a przemysłowymi oczyszczalniami ścieków? Sprawdźmy to pod kątem zadań i przeznaczenia.

Oczyszczalnie komunalne służą do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, biur, sklepów czy obiektów użyteczności publicznej. Oczyszczają ścieki bytowe (tzw. ścieki typowe), które zawierają przede wszystkim substancje organiczne, detergenty oraz substancje chemiczne stosowane w codziennym użytkowaniu.

Oczyszczalnie przemysłowe natomiast mają za zadanie oczyszczać ścieki przemysłowe, w których mogą występować:

 • duże ilości zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz substancji i związków (organicznych i nieorganicznych) trudno rozkładalnych, takich jak metale ciężkie, oleje, detergenty przemysłowe czy trujące substancje;
 • trudne warunki fizyko-chemiczne – np. piana, kożuch, agresywne środowisko (niskie lub wysokie pH sprzyjające korozji urządzeń);
 • znaczne i częste wahania ładunku zanieczyszczeń;
 • znaczne i częste wahania dobowe lub sezonowe objętości napływających ścieków.

Odpady pochodzące z oczyszczalni przemysłowych (zarówno woda jak i odpady stałe) można powtórnie wykorzystać. Oczyszczona woda może służyć do celów przemysłowych, czyszczenia urządzeń lub hal, co ostatecznie zmniejsza ilość ścieków i koszty ich przetwarzania. Odpady stałe mogą być wykorzystywane do produkcji biomasy albo nawozów.

Ważny jest przy tym dobór odpowiednich technologii, metod i urządzeń dobranych do charakterystyki odpadów i rodzaju usuwanych zanieczyszczeń w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego procesu.

Oczyszczalnie przemysłowe vs komunalne – główne różnice i elementy charakterystyczne

Rozwiązania technologiczne

Technologie i metody oczyszczania ścieków muszą być dostosowane do specyfiki ścieków, zwłaszcza przemysłowych. Aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia, w oczyszczalniach przemysłowych wykorzystuje się często dodatkowe (względem oczyszczalni komunalnych) procesy oczyszczania. Należą do nich:

 • oczyszczanie mechaniczno-chemiczne – zanieczyszczenia wytrącane są chemicznie (np. w procesie koagulacji, flokulacji i korekty pH ścieków). W tym procesie ścieki bywają dodatkowo mieszane z recyrkulowanymi podczyszczonymi i napowietrzanymi ściekami, co ułatwia unoszenie powstających kłaczków osadu (szlamu) na powierzchnię. Powstałe osady są oddzielane w procesie flotacji (zbierania powstałego kożucha), sedymentacji (opadania osadu) i filtracji od sklarowanego odcieku, który przekierowywany jest do dalszego oczyszczenia biologicznego;
 • odwadnianie osadów – odwodnione osady i szlam mogą być powtórnie wykorzystywane albo są utylizowane;
 • oczyszczanie biologiczne – proces z wykorzystaniem osadu czynnego przebiega podobnie jak w oczyszczalniach komunalnych. Może to być odrębny etap oczyszczania ścieków podczyszczonych w procesie mechaniczno-chemicznym lub może zachodzić w sposób sekwencyjny z oczyszczaniem mechaniczno-chemicznym;
 • uzdatnianie wody (etap nieobowiązkowy) – pozwala doczyścić oczyszczoną wodę do wymagań przemysłowych lub spożywczych.

Urządzenia do ścieków przemysłowych i ich elementy budowy

Urządzenia stosowane w oczyszczalniach przemysłowych są nieco bardziej skomplikowane lub wymagają wyższej jakości rozwiązań materiałowych i zabezpieczeń niż te w oczyszczalniach komunalnych. Stosuje się:

 • kraty i sita – jak w oczyszczalniach komunalnych zatrzymują zanieczyszczenia stałe;
 • zbiorniki buforowe – są wykorzystywane do uśrednienia składu ścieków przed ich dalszą obróbką chemiczną; niekiedy (zależnie od wybranej technologii) ścieki w zbiornikach buforowych mogą być dodatkowo mieszane i wstępnie napowietrzane:
 • pompy kawitacyjne, natleniacze strumienicowe, mieszadła napowietrzające (np. mieszadła zatapialne TURBO) – służą do mieszania i napowietrzania ścieków, aby przyspieszyć flotację osadów i zapewnić właściwe warunki w procesie oczyszczania biologicznego. Natleniacze montowane na pływakach (np. natleniacze firmy BIOX) dobrze sprawdzają się do wstępnego napowietrzania i mieszania ścieków w zbiornikach buforowych, rowach cyrkulacyjnych, w komorach napowietrzających oraz szczególnie tam, gdzie trzeba szybko i niskim kosztem zainstalować urządzenia mieszająco-natleniające.
 • pompy zatapialne lub mieszadła zatapialne pompujące – są wykorzystywane do przetłaczania ścieków między zbiornikami lub komorami zbiorników. Urządzenia mające kontakt z agresywnymi ściekami przemysłowymi lub narażone na większe naprężenia powinny być wykonane z wyższej jakości stali i wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia;
 • separatory tłuszczu – oddzielają tłuszcz od reszty ścieków;
 • oczyszczalniki koagulacyjno-flokulacyjne – w nich następuje agregowanie oraz oddzielanie osadów i flotatów od sklarowanych ścieków;
 • flotatory, łapacze, zbieracze flotatów lub zatapiacze flotatów – służą do oddzielania flotatów (szlamu, kożucha) od reszty ścieków i przepompowywania zebranych osadów do zbiornika lub stacji odwadniania osadów lub do homogenizacji cieczy w zbiorniku (np. urządzenia ZTF firmy BIOX).
 • dekantery, klaryfikatory – urządzenia oddzielające sklarowane ścieki od osadów;
 • stacje odwadniania osadów – zawierają systemy filtracyjne i prasy do odwadniania osadów ściekowych;
 • reaktory biologiczne (np. SBR, złoża zraszane, złoża zanurzane, komory osadu czynnego), w których osad czynny działa podobnie jak w oczyszczalniach komunalnych.

Skuteczna oczyszczalnia przemysłowa lub komunalna to właściwie dobrana technologia i urządzenia. W zakresie doboru i eksploatacji wydajnych i trwałych urządzeń do takich oczyszczalni ścieków – nasza kadra inżynierska służy pomocą.