Umowa z generalnym wykonawcą – co to za dokument?

Umowa o roboty budowlane jest porozumieniem między wykonawcą a inwestorem, gdzie wykonawca zobowiązuje się do zbudowania określonego obiektu zgodnie z projektem i normami technicznymi, a inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych formalności oraz do przekazania terenu budowy i odebrania gotowego obiektu oraz uregulowania ustalonej zapłaty za wykonane usługi.

Przez dokumentację należy rozumieć wszelkie dokumenty związane z przygotowaniem, realizacją i zakończeniem budowy. Wszelkie zmiany w tej dokumentacji, szczególnie te wpływające na zakres świadczeń stron, wymagają zgody obu stron umowy. Ważne jest, aby umowa określała formę zabezpieczenia oraz jej szczegóły, co pozwoli uniknąć ewentualnych sporów w trakcie realizacji projektu budowlanego.

Co powinno znaleźć się umowie?

Umowa z generalnym wykonawcą to dokument prawny, który określa warunki współpracy między właścicielem inwestycji a generalnym wykonawcą, który jest odpowiedzialny za realizację projektu budowlanego. Umowa ta jest fundamentalnym elementem procesu budowlanego, ponieważ precyzuje zakres prac, harmonogram, koszty oraz inne istotne aspekty projektu.

W umowie powinny się znaleźć:

 • Opis projektu — umowa powinna zawierać szczegółowy opis projektu budowlanego, w tym jego cel, zakres prac oraz wszelkie specyfikacje techniczne.
 • Warunki płatności — określenie harmonogramu i sposobu płatności jest jednym z najważniejszych elementów umowy. Należy w niej precyzyjnie określić kwoty płatności oraz terminy ich dokonywania.
 • Zakres prac — umowa powinna jasno określić zakres prac, które będą wykonywane przez generalnego wykonawcę oraz ewentualne prace dodatkowe, które mogą być wymagane w trakcie trwania projektu.
 • Terminy — w umowie należy ustalić terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu, jak również terminy poszczególnych etapów prac.
 • Gwarancje — umowa powinna zawierać informacje dotyczące gwarancji na wykonane prace oraz na używane materiały budowlane.
 • Odpowiedzialność — określenie odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji projektu, wady wykonania oraz inne potencjalne problemy.
 • Postanowienia końcowe — umowa powinna zawierać również inne postanowienia końcowe, takie jak zapisy dotyczące prawa właściwego oraz postępowania w przypadku sporów.

Ważne kwestie do rozważenia:

 • Dokładność — umowa powinna być sporządzona w sposób dokładny i klarowny, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.
 • Profesjonalna pomoc prawna — warto skonsultować umowę z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym, aby upewnić się, że wszystkie istotne kwestie zostały uwzględnione.
 • Negocjacje — przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować wszystkie jej punkty i w razie potrzeby negocjować warunki z generalnym wykonawcą.
 • Zabezpieczenie interesów — umowa powinna być tak sporządzona, aby zabezpieczyć interesy obu stron, gwarantując przejrzystość i uczciwość w relacjach biznesowych.