Tylko jedna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji zamiast dotychczasowych dwóch, kary za niewydanie decyzji w terminie oraz uregulowanie kwestii „słusznego odszkodowania” - to tylko kilka istotnych zmian jakie wprowadza Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa). Projekt nowelizacji tej ustawy przygotowano w  Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki ustalonym zmianom zostanie znacznie skrócony proces przygotowania inwestycji drogowych.
Podpisana ustawa wprowadza m.in. zastąpienie dwóch decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę – tylko jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co znacznie skróci czas na wydanie decyzji.

Specustawa drogowa wprowadza także sankcje karne dla organu, który nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku. Ma to na celu zobligowanie organów do szybkiego wydawania decyzji, aby drogi powstawały znacznie szybciej.
Dodatkow, ustawa reguluje wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, tak aby odpowiadało one przesłance „słusznego odszkodowania”, określonej w Konstytucji RP. Są to rozwiązania znacznie bardziej korzystne dla osób sprzedających nieruchomości pod drogi.

Ponadto został wydłużony termin na wydanie przez właścicieli nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi, z obecnych 30 dni do 4 mies. Jednocześnie wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości, gdy zostanie ona wydana zarządcy drogi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Natomiast właściciele budynków lub lokali mieszkalnych otrzymają 10 000 zł na pokrycie dodatkowych wydatków np. związanych z poszukiwaniem nowej nieruchomości, podatkami i opłatami związanymi z jej nabyciem czy też przeprowadzką.

W celu zniewlowania przyszłych protestów społecznych, specustawa drogowa nakłada na odpowiedni organ obowiązek wysyłania zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wnioskodawcy oraz do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem.