Tym samym informacja, że Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił pozwolenie na budowę odcinka Lubicz - Czerniewice (A1) i zakazał rozpoczęcia budowy do czasu uprawomocnienia się wyroku jest nieprawdziwa. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylił jedynie zaskarżoną decyzję Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyroku brak jakiejkolwiek wzmianki o zakazie rozpoczęcia budowy do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Ponadto WSA w Warszawie nie unieważnił pozwolenia na budowę a jedynie „kontroluje legalność zaskarżonej decyzji”, czyli decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W żaden sposób nie odniesiono się do rozwiązań projektowych, a co za tym idzie nie ma mowy w wyroku Sądu o jakichkolwiek wzmiankach dotyczących „absurdów” związanych z węzłem w Czerniewicach, ani też unieważnienia z powodu przebudowy Szosy Lubickiej.

Sąd zalecił GINB, by rozpatrując ponownie odwołanie Gminy Miasta Toruń dokonał analizy projektu budowlanego w kontekście wydanej 23 sierpnia 2006 r. decyzji o pozwoleniu na budowę Szosy Lubickiej oraz w drodze decyzji, „dokładne ustalenia i oceny uzasadnić stosownie do wymogów kodeksu postępowania administracyjnego”.

Na dzień dzisiejszy, na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Generalnym Dyrektorem, trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Trasy Staromostowej wraz z węzłem „Kluczyki”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, lewobrzeżna część Torunia uzyska lepsze połączenie z A1.