Realizacja inwestycji została podzielona na trzy etapy:
- budowa drogi ekspresowej o długości 6,89 km i przekroju poprzecznym jednojezdniowym - trzy pasy ruchu (od istniejącej DK19 w m. Stobierna do węzła Jasionka) i dwujezdniowym 2x2 pasy ruchu z dodatkowymi pasami awaryjnymi (od węzła Jasionka do węzła Rzeszów Wschód - A4) i parametrach technicznych drogi klasy S;
- budowa DK19 o długości 1,4 km (od węzła Rzeszów Wschód - A4 - do granic administracyjnych miasta Rzeszowa;
- przełożenie drogi powiatowej 1382R o długości 1,25 km.

W ramch prac zostanie wykonana również m.in.:
- przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z projektowanymi drogami;
- budowę węzła Jasionka typu "półkoniczyna";
- budowę dróg dojazdowych i serwisowych;
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami, ciekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi projektowaną drogę S19 i DK19 w postaci wiaduktów, mostów oraz przepustów i przejść dla zwierząt;
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni;
- wykonanie nasadzeń zieleni oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe.