Oferty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - organizatora przetargu składano w ramach zadania o nazwie „Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II– odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721” .

W ramach kontraktu powstaną m.in.: odcinek drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków wraz z odcinkiem drogi o klasie GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z DW721 wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej; węzły drogowe: Sokołowska, Janki Małe, Paszków.