Jak informuje GDDKiA, najtańsza ofertę, spośród pięciu złożonych w przetargu na budowę dolnośląskiego odcinka S3, złożyła firma Dragados S.A. (355,1 mln zł), a najdroższą – konsorcjum firm Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A. (446 mln zł).

Wykonawca na zrealizowanie inwestycji będzie miał 30 miesięcy od daty podpisania umowy. GDDKiA przy wyborze wykonawcy będzie stosować kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji jakości robót.

Jak podaje GDDKiA, „(…) inwestycja obejmuje: budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału, budowę 2 węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe” oraz „Nowe Miasteczko”, budowę 6 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3, w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 estakady pełniącej funkcję przejścia ekologicznego o długości około 160m i 2 wiaduktów drogowych, budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych, budowę 2 przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt, przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) MOP III Niegosławice Zachód i MOP II Niegosławice Wschód wraz z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków oraz budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, antyolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno–naprowadzającym, zieleń naprowadzającą, system budowy wód opadowych, urządzenia podczyszczające-ogrodzenie drogi na całej długości.”

Jak podaje GDDKiA, otwarcie ofert na pozostałe cztery odcinki drogi ekspresowej S3 Nowa Sól-Legnica planowane jest na przełomie sierpnia/września (II odcinek) i we wrześniu ( III, IV i V odcinek).