Nowo otwarty fragment drogi prowadzi z Elbląga do przejścia granicznego w Grzechotkach w województwie warmińsko- mazurskiem.

Kontrakt obejmował:

• budowę jednojezdniowej drogi ekspresowej klasy S,
• budowę i przebudowa 49 obiektów inżynierskich,
• budowę węzłów Wilkowo, Błudowo, Chruściel, Maciejewo,
• budowę dróg dojazdowych,
• przebudowę odcinków dróg lokalnych
• budowę przejść dla zwierząt,
• budowę urządzeń ochrony środowiska

Jak podaje GDDKiA - przebudowywana droga przebiega przez cenne przyrodniczo tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, tj. obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk: Dolina Pasłęki, Rzeka Pasłęka, Jezioro Drużno, Ostoja Warmińska. Zgodnie z prawem ochrony środowiska olsztyński oddział GDDKiA wystąpił pod koniec 2005 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki. Ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wojewoda warmińsko-mazurski nałożył obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej. Opracowano koncepcję kompensacji, którą skonsultowano z organizacjami ekologicznymi w lipcu 2006 r. Jesienią 2006 r. wojewoda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a 4 grudnia 2006 r. przekazano wykonawcy teren budowy.